Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 stanowiącej dojazd do węzła „Jakubowice” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 – odcinek klasy Z”.

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 809 przebiega przez obszar powiatulubelskiego – Gminy: Niemce i Jastków.

Po realizacji projektu, powstaną następujące produkty:

– 1,87 km wybudowanych dróg wojewódzkich,

– 0,20 km przebudowanych dróg wojewódzkich

– 2 wybudowane skrzyżowania,

– 1 zmodernizowane skrzyżowanie,

– 5 wybudowanych zatok autobusowych.

Dnia 11 marca 2014 złożony został wniosek dofinansowanie Projektu.

Po  pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, ww. Projektu, podjęta została Uchwała Nr CCXLII/5006/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 22 401 516,38 zł, kwota wydatków kwalifikowanych -15 409 246,21 zł, kwota dofinansowania – 13 097 859,27 zł, przy poziomie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85,00%.

Realizacja rzeczowa inwestycji rozpoczęła się dnia 07.06.2013 roku, a planowane zakończenie jest do dnia 20.12.2014.

Dnia 15.07.2014 roku złożony został 1 wniosek o płatność, na kwotę wydatków kwalifikowanych 5 930 038,01 zł, przy refundacji ze środków unijnych w kwocie 5 040 532,30 zł.