Zadanie pod nazwą “Budowa kanalizacji deszczowej i separatora ścieków oraz budowa i remont chodników, remont nawierzchni ul. Puławskiej w Bochotnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol na odcinku od km20+890 do km 21+404 o dług. 0,514 km” jest zadaniem współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 75% oraz z Budżetu Województwa w 25%.
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm:
Lider konsorcjum – Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie
Partner – Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Grzegorz Skałecki w Lublinie
Zakres robót obejmuje roboty drogowe i roboty sanitarne:
Roboty drogowe obejmują:
– wykonanie przebudowy nawierzchni na dług. 0,514 km (w-wy wyrównawcza, wiążąca i ścieralna)
– ustawienie krawężników na dług. 737 mb
– wykonanie przebudowy chodników o pow. 1088 m2
– wykonanie przepustu dług. 10 mb
– wykonanie zjazdów
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
Roboty sanitarne obejmują:
– wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych
– wykonanie studni połączeniowych i rewizyjnych, wpustów deszczowych łącznie 36 szt.
– wykonanie kanału deszczowego dług. 708 mb
– wykonanie separatora ścieków i wylotu kanału do rzeki
Wartość wykonywanych robót wynosi 1,93 mln zł.

Przebudowywana droga znajduje się w całości na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego i poprawi bezpieczeństwo ruchu turystycznego na odcinku Puławy – Kazimierz Dolny.