W dniach 15 – 16 kwietnia 2019 r. w Łucku na Ukrainie odbyło się Drugie posiedzenie Komitetu Sterującego projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014 – 2020.

Polskiej delegacji przewodniczył Pan Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, który podkreślił znaczenie projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 812 ze względu na jej wagę w sieci dróg przygranicznych i wpływ na zwiększenie dostępności sąsiadujących ze sobą regionów zarówno dla transportu towarowego jak i dla turystów. Stronie ukraińskiej przewodniczył pan Valentyn Tsos, Zastępca Gubernatora Obwodu Wołyńskiego.

Głównym tematem spotkania był aktualny stan wdrażania projektu oraz planowany zakres robót i działań na kolejne miesiące, porównanie technologii remontów i rozbudowy dróg o znaczeniu regionalnym i lokalnym w obu krajach oraz współpraca ukierunkowana na zwiększenie dostępności obu regionów przygranicznych.

Strona Ukraińska zaprezentowała planowany projekt budowy Centrum logistycznego w Kowlu, przedstawiła zrealizowane oraz planowane do realizacji projekty  infrastrukturalne zrealizowane na terenie  Szackiego Parku Narodowego, mające na celu zarówno ochronę środowiska naturalnego (kanalizacja) jak i zwiększenie atrakcyjności tych terenów dla potencjalnych inwestorów z Polski.

W trakcie wizyty przedstawiciele polskiej delegacji mieli także możliwość wizytacji aktualnie realizowanych projektów na terenie Obwodu Wołyńskiego. W trakcie wizytacji terenu rozbudowy drogi Łuck – Kowel, Pan Paweł Szumera, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich podkreślił duże różnice w stosowanych technologiach prowadzenia robót budowlanych i wyraził nadzieję, że technologie stosowane w Polsce zostaną przejęte w przyszłości przez partnerów Ukraińskich.

W trakcie spotkania polskiej delegacji z panem Oleksandrem Sawczenko, gubernatorem Obwodu Wołyńskiego na Ukrainie, które odbyło się dnia 16.04.2019 omówiono  dalszą współpracę partnerską pomiędzy województwem Lubelskim oraz Obwodem Wołyńskim na Ukrainie.

Poruszono zwłaszcza kwestie związane z planowaną po stronie Polskiej budową terminalu samochodowego w Dorohusku oraz związanej tym przejściem, planowanej rozbudowy infrastruktury drogowej po stronie ukraińskiej, trudności związane z lokalizacją planowanego przejścia Zbereże – Adamczuki, ze względu na występujące na tym terenie obszary chronione Natura 2000.

Zarówno Pan Gubernator jak i Pan Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego podkreślili, że realizacja wspólnego projektu przyczyni się do dalszego rozwoju współpracy dwustronnej Województwa Lubelskiego z Obwodem Wołyńskim na Ukrainie.