Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ZDW Lublin

Do użytku służbowego

Druk 1 – Wniosek o wydanie zgody w formie decyzji na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Druk 2 – Wniosek o wydanie zgody na przebudowę / remont* urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym.

Druk 3 – Wniosek o wydanie opinii na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego poza pasem drogowym w liniach rozgraniczających.

Druk 4 – Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego / budowlano – wykonawczego* oraz wydanie zgody na dysponowanie nieruchomością tj. pasem drogowym celem uzyskania właściwych dokumentów określonych prawem budowlanym.

Druk 5 – Wniosek o wydanie zgody w formie decyzji na lokalizację w pasie drogowym punktów osnowy geodezyjnej (urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego).

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO ( URZĄDZENIA, ROBOTY, REKLAMY, OBIEKTY I INNE)

  • Wniosek nr 1 na zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń obcych oraz zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.
  • Wniosek nr 2 na zajęcia pasa drogowego dla umieszczenia obiektów tymczasowych (handlowych, użytkowych) lub reklam.
  • Wniosek nr 3 na zajęcia pasa drogowego dla umieszczenia obiektów obiektów budowlanych na trwale związanych z gruntem