1. Brak jest podstawy prawnej do wyrażenia zgody na nieodpłatne umieszczenie ogłoszeń wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych, a więc także dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przepisy art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222) jednoznacznie stanowią, iż za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg pobiera się opłatę. Umieszczanie reklam – ogłoszenie wyborcze nie ma związku z funkcjonowaniem drogi więc traktowane jest jako reklama – wymaga zezwolenia zarządu drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

  2. Umieszczanie reklam w pasie drogowym możliwe jest jedynie w obszarze zabudowanym. Aktualnie opłata dzienna za 1m2powierzchni planszy reklamowej jednostronnej umieszczonej w pasie drogowym wynosi 1,00 zł – podstawa prawna: uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr X/143/2015 z dnia 7 września 2015r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich, których zarządcą jest Zarząd Województwa Lubelskiego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2015r. poz. 3019).
  3. Nie wyraża się zgody na umieszczanie żadnych reklam, w tym również ogłoszeń wyborczych, na znakach drogowych i barierkach ochronnych w pasie drogowym. Umieszczenie plansz na słupach elektrycznych i oświetleniowych, zlokalizowanych w pasie drogowym, jest możliwe po wcześniejszym uzyskaniu zgody ich właściciela.
  4. Celem uzyskania zgody na umieszczenie ogłoszeń wyborczych w pasach drogowych dróg wojewódzkich na terenie woj. lubelskiego należy przedłożyć stosowny wniosek, podpisany przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań finansowych, zawierający:
  • proponowaną lokalizację ogłoszenia wyborczego, tj. Nr drogi i nazwę miejscowości (nazwę ulicy),
  • termin ekspozycji ogłoszeń wyborczych (od dnia do dnia), 
  • „logo” ogłoszenia wyborczego (treść i kolorystyka) z podaniem wymiarów planszy, ilości sztuk oraz określeniem czy będzie ona jedno czy dwustronna,
  • zgodę właściciela słupów, na których planowana jest ekspozycja ogłoszeń wyborczych,  
  • pełnomocnictwo osoby uprawnionej do podejmowania zobowiązań finansowych.   

    W przypadku banerów wyborczych do przedmiotowego wniosku należy dodatkowo przedłożyć niżej wymienione załączniki:

  • aktualne podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 lub 1:1000 (po 3 egz.) z naniesioną lokalizacją planowego banera w pasie drogowym,
  • pozytywna opinię dotyczącą lokalizacji banera od naszej jednostki terenowej, tj. odpowiedniego dla danej drogi wojewódzkiej Rejonu Dróg Wojewódzkich (mapa)

5. Zajęcie pasa drogowego bez wymaganego zezwolenia zarządu drogi i wniesienia opłaty podlega opłatom karnym – podstawa prawna: art. 40 ust. 12 cytowanej wyżej ustawy o drogach publicznych.