W dniu 12 czerwca 2019 roku pod przewodnictwem pana Zdzisława Szweda, członka Zarządu Województwa Lubelskiego odbyła się w Lublinie międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja pn. „Poprawa jakości infrastruktury drogowej”.

Delegacji ukraińskiej przewodniczył pan Ihor Chulipa, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Integracji Europejskiej Wołyńskiej Państwowej Administracji Obwodowej.

Konferencja ta, poświęcona tematyce drogownictwa zorganizowana została w ramach realizacji projektu pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa” realizowanego w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Pan Paweł Szumera, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie zaprezentował sposoby zarządzania siecią dróg wojewódzkich.

Partnerzy z Ukrainy, kraju który zwłaszcza po podpisaniu i ratyfikowaniu we wrześniu 2017 r Umowy stowarzyszeniowej z UE przeprowadza szereg reform w niemal wszystkich sferach życia społeczno-gospodarczego, zaprezentowali przeprowadzaną decentralizację własności i zarządzania drogami lokalnymi i regionalnymi oraz utworzony w tym celu Państwowy Fundusz Drogowy.

Takie wybitne osobistości lubelskiego świata nauki jak przede wszystkim pan dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PL, kierownik Katedry Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz współpracownicy katedry, zaprezentowali wyniki badań naukowych związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa i trwałości dróg i obiektów mostowych oraz współczesne metody zmniejszania hałasu i ochrony wód w środowisku drogowym. Z referatami wystąpili m. in. tacy młodzi naukowcy jak dr inż. J. Kukiełka, mgr inż. M. Jukowski oraz mgr inż. M. Hałucha. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja pana prof. Bohatkiewicza prezentującej najnowsze metody projektowania infrastruktury drogowej.

Współpracownicy pana prof. dr hab. inż. Wojciecha Franusa, prodziekana Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej z Katedra Geotechniki, dr inż. A. Woszuk oraz mgr inż. P. Miduch zaprezanetowal wyniki badań, w tym projektu zrealizowanego wspólnie z partnerami z Politechniki Lwowskiej na Ukrainie w ramach Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Kandydat Nauk Technicznych, profesor nadzwyczajny pan A. Bondarsky, dziekan Wydziału Budownictwa i Projektowania Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego zapoznał obecnych z badaniami naukowymi w dziedzinie budowy dróg na Ukrainie.

Żywimy nadzieję, że udział w Konferencji przyczyni się do zwiększenia Państwa wiedzy
na temat drogownictwa i stanie się platformą do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami z Ukrainy, które w przyszłości mogłyby zaowocować realizacją wspólnych projektów infrastrukturalnych i przyczynić się do zwiększenia dostępności regionów przygranicznych poprzez poprawę jakości nie tylko dróg wojewódzkich ale również lokalnych (powiatowych czy gminnych).