Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Zadanie:

 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 814 Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne na odcinku od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km

Całkowita wartość projektu

w tym:

Wydatki kwalifikowane

Kwota dofinasowania

45 798 640,34 zł brutto

 

45 170 185,09 zł brutto

38 394 657,29 zł brutto

Data podpisania umowy z Wykonawcą 18.01.2017 r.
Data przekazania placu budowy 03.02.2017 r.
Termin rozpoczęcia robót 06.02.2017 r.
Termin zakończenia kontraktu 30.11.2017 r.
Okres rękojmi za wady 7 lat

 

W ramach inwestycji zaangażowane były następujące strony:

Beneficjent Województwo Lubelskie

ul. Spokojna 4,

20-074 Lublin

Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

ul. Turystyczna 7a,

20-207 Lublin

Inżynier ZDI Sp. z o.o.

ul. Jana Kiepury 6,

22-400 Zamość

 

Wykonawca

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków

 

 

Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej DW814 klasy G o całkowitej długości L=14,215 km usytuowany jest na terenie województwa lubelskiego w powiatach radzyńskim i parczewskim. Przebiega on przez obszary administracyjne gmin: Czemierniki, Wohyń oraz Siemień.

Rozbudowana droga dostosowana jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Celem zrealizowanej inwestycji jest polepszenie komfortu jazdy, poprawa istniejącego systemu odwodnienia oraz wprowadzenie zmian w przekroju poprzecznym, co pozwoli na lepsze, zgodne z przepisami zagospodarowanie pasa drogowego i skuteczną poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów.

Zakres inwestycji obejmował:

– rozbudowa jednojezdniowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 814

– rozbudowa istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi

– budowa skrzyżowań typu rondo w miejscowościach:

 • Stara Wieś km 6+837,84 skrzyżowanie DW 804 z drogą DP 1253 L
 • Suchowola km 13+405,93 skrzyżowanie DW 814 z DP 1245 L

– budowa lub przebudowa ciągów pieszych i rowerowych

– budowa elementów odwodnienia powierzchniowego: rowów odwadniających, przepustów drogowych.

– budowa zjazdów publicznych 

– budowa zjazdów indywidualnych na działki budowlane i rolne

– budowa zatok autobusowych

– wykonanie oznakowania drogowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu w tym znaków  drogowych,  barier ochronnych, znaków aktywnych

– kształtowanie terenów zielonych (karczowanie drzew, nasadzenia drzew i krzewów)

– budowa kanalizacji deszczowej

– przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci i przyłączy wodociągowych

– przebudowa kabli doziemnych

– przebudowa lini napowietrznej

– zabezpieczenie sieci kanalizacji

– remont mostu

– przebudowa sieci elektro energetycznych

– budowa oświetlenia drogowego

 

W wyniku realizowanych prac osiągnięto następujące wskaźniki i parametry techniczne drogi:

 • Klasa drogi – G
 • Prędkość projektowa– 50 km/h
 • Nośność nawierzchni – 115 kN/oś
 • Kategoria ruchu – KR4
 • przekrój drogi: droga jednojezdniowa dwukierunkowa, przekrój szlakowy, półuliczny, uliczny
 • Szerokość nawierzchni – 7,00 m (2 x 3,50 m) + umocnione pobocza o szerokości 2 x 1,50 m
 • Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 14,215 km
 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 2,488 km
 • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 62 szt.
 • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzenia ochrony środowiska – 37 szt.