Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Zadanie:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice od km 22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)”.  

Całkowita wartość projektu

w tym:

Wydatki kwalifikowane

Kwota dofinasowania

98 076 299,36 zł brutto

 

94 958 506,13 zł brutto

80 714 730,21 zł brutto

Data podpisania umowy z Wykonawcą 18.01.2017 r.
Data przekazania placu budowy 01.02.2017 r.
Termin rozpoczęcia robót 06.02.2017 r.
Termin zakończenia kontraktu 15.12.2017 r.
Okres rękojmi za wady 7 lat

W ramach inwestycji zaangażowane były następujące strony:

Beneficjent Województwo Lubelskie

ul. Spokojna 4,

20-074 Lublin

Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

ul. Turystyczna 7a,

20-207 Lublin

Inżynier ZDI Sp. z o.o.

ul. Jana Kiepury 6,

22-400 Zamość

Wykonawca

 

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków

 

Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej DW829 klasy G o całkowitej długości L=17,83 km usytuowany jest na terenie województwa lubelskiego w powiatach łęczyńskim oraz świdnickim. Przebiega on przez obszary administracyjne gmin: Łęczna, Milejów oraz Trawniki.

Rozbudowana droga dostosowana jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnia dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Celem zrealizowanej inwestycji jest polepszenie komfortu jazdy, poprawa istniejącego systemu odwodnienia oraz wprowadzenie zmian w przekroju poprzecznym, co pozwoli na lepsze, zgodne z przepisami zagospodarowanie pasa drogowego i skuteczną poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów.

Zakres inwestycji obejmował:

 • korektę geometrii rozbudowywanej drogi wojewódzkiej
 • poszerzenie, wymianę i wzmocnienie istniejącej nawierzchni rozbudowywanej drogi wojewódzkiej
 • rozbudowę skrzyżowań z drogami podrzędnymi wraz z wymianą nawierzchni dróg podrzędnych w obrębie rozbudowywanych skrzyżowań
 • umocnienie poboczy rozbudowywanej drogi wojewódzkiej oraz dróg podrzędnych w obrębie rozbudowywanych skrzyżowań
 • budowę rowów przydrożnych i melioracyjnych
 • budowę zbiorników odparowujących
 • budowę ścieków
 • budowę, przebudowę lub rozbudowę zatok autobusowych, postojowych i zatoki do ważenia pojazdów
 • budowę, rozbudowę lub przebudowę chodników jedno lub dwustronnych
 • budowę ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych
 • budowę, rozbudowę lub przebudowę zjazdów na działki przyległe do odcinków dróg objętych opracowaniem oraz budowę w obrębie pasa drogowego zjazdów i dodatkowych jezdni obsługujących ruch z terenów przyległych zapewniających dojazd do pól położonych przy drodze wojewódzkiej, w celu ograniczenia liczby i częstotliwości pojedynczych zjazdów
 • Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym barier drogowych i znaków aktywnych
 • Budowę urządzeń wyposażenia infrastruktury drogowej
 • Przebudowę przepustów oraz przebudowę istniejących obiektów mostowych polegającą na dostosowaniu do projektu rozbudowy drogi
 • Wykonanie oświetlenia drogowego
 • Przebudowę i likwidację istniejącego uzbrojenia kolidującego z wykonaniem inwestycji
 • Zagospodarowanie zieleni w zakresie pasa drogowego

W wyniku realizowanych prac osiągnięto następujące wskaźniki i parametry techniczne drogi:

 • Klasa drogi – G
 • Prędkość projektowa– 50 km/h
 • Nośność nawierzchni – 115 kN/oś
 • Kategoria ruchu – KR3
 • przekrój drogi: droga jednojezdniowa dwukierunkowa, przekrój szlakowy, półuliczny, uliczny
 • Szerokość nawierzchni – 7,00 m (2 x 3,50 m) + umocnione pobocza o szerokości 2 x 1,50 m
 • Szerokość chodników – 1,5-2,5 m
 • Szerokość ścieżek rowerowych – 2,0-2,5m
 • Szerokość ścieżek pieszo-rowerowych 2,5-3,0 m
 • Wybudowane obiekty:
 • most M1 przez rzekę Stawek-Stoki- klasa obiektu: A
 • rozpiętość – 26,40 m
 • wiadukt W1 nad linią kolejową- klasa obiektu: A
 • rozpiętość – 34,60 m
 • Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 83 km
 • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 15,70 km
 • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – 153,00 szt.
 • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzenia ochrony środowiska – 40 szt.