Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o dł.14,483 km

 

Cel projektu: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej rejonu oraz całego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

www.mapadotacji.gov.pl

 

Zakres robót w ramach  rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 846 od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 obejmował:

 • przedinwestycyjne wykopaliskowe badania archeologiczne oraz stały nadzór archeologiczny,
 • wycinkę drzew kolidujących z rozbudową drogi,
 • rozbiórkę istniejących ogrodzeń i innych obiektów kolidujących z rozbudową drogi,
 • rozbiórkę istniejących przepustów,
 • remont istniejącego mostu,
 • zabezpieczenie lub przebudowę urządzeń zewnętrznej infrastruktury technicznej,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • budowę lub przebudowę oświetlenia drogi,
 • przebudowę przepustów drogowych,
 • wymianę nawierzchni z poszerzeniem do 7,0 m i doprowadzeniem do parametrów drogi klasy G i nośności 115 kN,
 • przebudowę lub rozbudowę skrzyżowań z dostosowaniem do nowego układu drogowego,
 • budowę i przebudowę zatok autobusowych,
 • budowę drogi serwisowej i zlokalizowanych wzdłuż niej miejsc postojowych,
 • budowę chodników,
 • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego.

 

Po wykonaniu inwestycji nastąpiła poprawa warunków bezpieczeństwa osób korzystających z urządzeń drogowych, zarówno kierowców jak i pieszych a także  polepszył się komfort jazdy.

 

W wyniku realizowanych prac osiągnięto następujące parametry techniczne drogi wojewódzkiej Nr 846:

– Parametry drogi spełniają klasę techniczną dla dróg klasy G – „główna”

– Kategoria ruchu:  KR3 i KR4

– Nośność nawierzchni:  115 kN/oś

– Prędkość projektowa: Vp = 60 km/h

– Prędkość miarodajna w terenie zabudowanym: Vp = 70 km/h

– Prędkość miarodajna poza terenem zabudowanym: Vp = 80 km/h

– Liczba jezdni/ pasów ruchu – 1/2  (z dodatkowymi pasami na skrzyżowaniu z DW 843)

– Szerokość projektowanego pasa ruchu – 3,50 m (jak dla klasy G/GP)

– Szerokość projektowanego pobocza – 1,25 m (jak dla klasy G)

– Szerokość chodników zlokalizowanych przy jezdni – 2,00 m

 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 na odcinku Małochwiej Duży – Wojsławice w liczbach:

 • Długość rozbudowanej drogi:               14,483 km
 • Wybudowane/zmodernizowane urządzenia bezpieczeństwa:

– Azyle dla pieszych:                              1 szt.

– Bariery energochłonne:                      35szt. (3739 mb)

– Ogrodzenia segmentowe U12a:        31 szt. (998,48 mb)

 • Wybudowane/zmodernizowane urządzenia ochrony środowiska:

– Przepusty:                                           29 szt.

– Kanalizacja deszczowa:                      19 szt. (8436 mb)

Wartość projektu: 45 836 511,39 PLN
Na realizację projektu przyznano dofinansowanie w kwocie 40 654 950,74 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020
Wartość robót budowlanych: 44 751 163,75  PLN brutto
Data podpisania umowy z Wykonawcą:  17.08.2016r.
Data przekazania placu budowy: 25.08.2016r.
Data rozpoczęcia robót: 01.09.2016r.
Termin zakończenia kontraktu:     30.11.2017r.

Do realizacji inwestycji zaangażowane były następujące strony:

BENEFICJENT: Województwo Lubelskie

Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin

INŻYNIER:

INNOVIA

INNOVIA Krzysztof Kurdziel

Stare Sioło 138, 37-630 Oleszyce

WYKONAWCA: STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków