Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego, powiat lubelski w gminie Konopnica.

 

Projekt  współfinansowany  ze  Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020

 

Inwestycja realizowana w ramach projektu:

Budowa drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinku Radawiec – węzeł Konopnica (S-19).

 

Całkowita wartość projektu: 29 253 844,66 PLN
Kwota dofinansowania:
16 170 494,02 PLN
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 12.01.2016 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 30.11.2017 r.

Budowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża – Lipsko – Solec nad Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” w ciągu drogi ekspresowej S-19.

Beneficjent:

Województwo Lubelskie

Artura Grottgera 4

20-029 Lublin

www.lubelskie.pl

 

Instytucja Zarządzająca PO PW:

Ministerstwo Rozwoju

Departament Programów Ponadregionalnych

Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

www.mr.gov.pl

www.polskawschodnia.gov.pl

 

Instytucja Pośrednicząca PO PW:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Pańska 81/83

00-834 Warszawa

www.parp.gov.pl

 

Inwestor:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
ul. Turystyczna 7a
20-207 Lublin

www.zdw.lublin.pl

 

Wykonawca:

Skanska S. A.

Gen. Józefa Zajączka 9

01-518 Warszawa

www.skanska.pl

 

Nadzór Inwestorski:  
ZDI Sp. z o. o.                                       

Jana Kiepury 6

22-400 Zamość

www.zdizam.pl

Charakterystyka obiektu:
Długość wybudowanej drogi wojewódzkiej 3,766 km
Długość wybudowanych ścieżek rowerowych 0,400 km
Długość przebudowanych ścieżek rowerowych 0,066 km
Szerokość jezdni 2×3,5 m, pobocza umocnione szer. po 1,25 m
Klasa drogi GP
Kategoria ruchu KR4, obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Prędkość projektowa 70/90 km/h
Długość odcinków z „cichą” nawierzchnią 0,250 km
Skrzyżowania skanalizowane 3 szt.
Skrzyżowania zwykłe dróg serwisowych z innymi 7 szt.
Zatoki autobusowe 4 szt.
Ekrany akustyczne z paneli nieprzeziernych 0,150 km
Ekrany akustyczne z paneli przeziernych 0,199 km
Przepusty drogowe 19 szt.
Przepusty pełniące funkcję przejścia dla zwierząt 5 szt.
Długość wybudowanych chodników 1,004 km
Długość wybudowanych dróg serwisowych łącznie 5,077 km

 Opis Inwestycji:

Przedmiotem inwestycji była budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża – Lipsko – Solec n/Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” w ciągu drogi ekspresowej S-19 wraz z zabezpieczeniem lub przebudową urządzeń obcych kolidujących z budowaną drogą i obiektami inżynierskimi.

Łączna długość odcinka objętego projektem wynosi 3,766 km.

 

Zakres robót obejmował:

 • budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 747;
 • budowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi;
 • budowę dróg serwisowych i skrzyżowań z drogami serwisowymi;
 • budowę zatok autobusowych, ciągów pieszych i rowerowych;
 • budowę zjazdów publicznych, budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych;
 • budowę systemu odwodnienia powierzchniowego wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-retencyjnym;
 • budowę oświetlenia drogowego skrzyżowań wraz z zasilaniem;
 • budowę przepustów pod korpusem drogi wojewódzkiej, drogami serwisowymi i drogami bocznymi;
 • przełożenie i konserwację odcinka istniejącego rowu melioracyjnego;
 • wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu);
 • przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci infrastruktury uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna, wodociągowa), która wystąpiła w kolizji z budowaną drogą wojewódzką i przebudowywanymi drogami innych kategorii;
 • budowę ekranów akustycznych.

Zrealizowanie inwestycji połączyło drogę wojewódzką nr 747 z drogą ekspresową S-19 przez co nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez poprawę czytelności skrzyżowań oraz warunków włączania się do ruchu.