Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.124) określa dwa rodzaje zjazdów:

Zjazd publiczny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, lub działalność o charakterze publicznym

Zjazd indywidualny – określony przez zarządcę drogi jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie

Uzgodnienia lokalizacji zjazdów dokonują:

  • zjazdy publiczne – Wydział Dróg i Mostów w siedzibie ZDW w Lublinie (ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin)
  • zjazdy indywidualne – Rejony Dróg Wojewódzkich

A. Zjazdy publiczne z dróg wojewódzkich:

Wnioskodawca składa wypełniony druk wniosku, który winien zawierać:

  • informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
  • mapę w skali 1:500 lub 1:1000
  • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
  • lokalizację zjazdu według pikietażu na drodze, do uzgodnienia w ZDW

B. Zjazdy indywidualne z dróg wojewódzkich:

Wnioskodawca składa wypełniony druk wniosku, który winien zawierać:

  • informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
  • mapę w skali 1:500 lub 1:1000
  • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
  • lokalizację zjazdu według pikietażu na drodze, do uzgodnienia w RDW