Procedura przejazd pojazdu nienormatywnego

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGO:

1.Cel procedury:

Procedura określa tryb postępowania dla podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego Kategorii I tylko po drogach wojewódzkich województwa lubelskiego.

PROCEDURA WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 19.10.2012

Pojazdy nienormatywne zaliczane do KATEGORII I – to pojazdy:

– o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych

– o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t

2.Wymagane dokumenty :

1.Przewidujący przejazd pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w art. 64 ustawy Prawo o ruchu drogowym, przed planowanym przejazdem składa wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony co najmniej na 7 dni roboczych przed planowanym przejazdem.

Do wniosku należy załączyć:
– dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.
– wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

3. Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin,

tel. (81) 749-53-00

adres e-mail: sekretariat@zdw.lublin.pl

4. Opłaty

– Opłata skarbowa: Wnioski i zezwolenia nie podlegają opłacie skarbowej.
– Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego ustala się jako iloczyn liczby wypisów (wypis wydawany jest osobno dla każdego pojazdu objętego zezwoleniem) i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w I kategorii.

  • dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca: 50,00 PLN;
  • dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy: 100,00 PLN;
  • dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy: 200,00 PLN;

– Opłatę za przejazd pojazdu nienormatywnego należy dokonać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie
PKO Bank Polski SA
nr 69 1020 3147 0000 8202 0105 5722

5.Termin załatwienia sprawy:

Sprawy rozpatrywane są niezwłocznie, tj. w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Treść i forma zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego została określona w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r. poz. 764).

Zezwolenie doręczane jest za pośrednictwem poczty lub Wnioskodawca może odebrać je osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich
(art. 39, art. 42 § 1 i § 2 KPA).

6. Tryb odwoławczy:

Od zezwolenia przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem – Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

7.Podstawa prawna:

– art. 2, ust. 35a, art. 64, art. 64a, art. 64e, art. 64f, art. 64g, art. 64h, art. 64i ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami);

– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r., poz. 764);

– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 201r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012r., poz. 629);

– rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia28 marca 2012r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012r., poz. 366);

– Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami);

– Ustawa o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r., Nr 225, poz. 1635, z późniejszymi zmianami)

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego