Projekt nr POPW.02.02.00-06-0001/16 pn.:

„Budowa drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinku Radawiec – węzeł Konopnica (S -19)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020,

Oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa,

Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa

Umowa o dofinansowanie Projektu: nr POPW.02.02.00-06-0001/16-00 z dnia 28.06.2016r. wraz z aneksami.

Okres realizacji Projektu: 12.01.2016r. – 30.11.2017r.

Całkowite koszty Projektu: 29 253 844,66 zł

Całkowite koszty kwalifikowalne: 19 024 110,62 zł

Kwota dofinansowania dla Projektu: 16 170 494,02 zł

Osiągnięte wskaźniki produktu:

  • długość przebudowanych dróg dla rowerów: 0,066 km
  • długość wspartej infrastruktury rowerowej: 0,400 km
  • długość wybudowanych dróg wojewódzkich: 3,766 km
  • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 szt.

Wykonawca robót: firma SKANSKA S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01 – 518 Warszawa

Inżynier Kontraktu: Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Spółka z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość

Przedmiot Projektu: Przedmiotem Projektu była budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża – Lipsko – Solec n/Wisłą – Opole Lubelskie – Bełżyce – Konopnica stanowiącej dojazd do węzła „Konopnica” w ciągu drogi ekspresowej S-19 wraz z zabezpieczeniem lub przebudową urządzeń obcych kolidujących z budowaną drogą i obiektami inżynierskimi.

Początek wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 747 znajduje się w miejscowości Radawiec Duży (gmina Konopnica) w km 91+159,84, a koniec w miejscowości Marynin (gmina Konopnica) w km 94+925,84. Łączna długość odcinka objętego projektem wynosi 3,76 km.

Realizacja Projektu obejmowała budowę odcinka drogi wojewódzkiej Nr 747, budowę skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, dróg serwisowych, skrzyżowań z drogami serwisowymi, zatok autobusowych, ciągów pieszych i rowerowych, zjazdów publicznych, budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych, budowę systemu odwodnienia powierzchniowego wraz ze zbiornikiem infiltracyjno-retencyjnym, oświetlenia drogowego skrzyżowań wraz z zasilaniem, przepustów pod korpusem drogi wojewódzkiej, drogami serwisowymi i drogami bocznymi, rozbiórkę i budowę przepustów na istniejących rowach melioracyjnych, przełożenie i konserwację odcinka istniejącego rowu melioracyjnego, wprowadzenie nowej organizacji ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu), przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci infrastruktury uzbrojenia terenu (sieć elektroenergetyczna, gazowa, teletechniczna, wodociągowa), która wystąpiła w kolizji z budowaną drogą wojewódzką i przebudowywanymi drogami innych kategorii, wycinkę wszystkich drzew i krzewów kolidujących z budowaną drogą i jej elementami, nasadzenie drzew i krzewów, budowę ekranów akustycznych, rozbiórkę istniejących elementów dróg i ulic, itp.

Głównymi użytkownikami Projektu są mieszkańcy Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, mieszkańcy Województwa Lubelskiego, kierowcy samochodów osobowych w ruchu tranzytowym, kierowcy zawodowi samochodów dostawczych i ciężarowych, turyści odwiedzający Lublin.

Majątkiem powstałym w wyniku realizacji Projektu zarządza Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Zarząd jako reprezentant Beneficjenta Projektu posiada pełną zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu w ciągu, co najmniej 5 lat od daty realizacji projektu. Wszelkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją przedmiotowej inwestycji ponosi Wnioskodawca. Wszelkie środki niezbędne dla utrzymania i eksploatacji rezultatów Projektu są co roku zagwarantowane w budżecie Samorządu Województwa Lubelskiego.

 

 

Projekt nr POPW.02.02.00-06-0001/17 pn.:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku od granicy miasta Lublin do m. Piotrków)” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020,

Oś priorytetowa II: Nowoczesna Infrastruktura Transportowa,

Działanie 2.2. Infrastruktura drogowa

Umowa o dofinansowanie Projektu: nr POPW.02.02.00-06-0001/17-00 z dnia 29.09.2017r.

Aneks Nr POPW.02.02.00-06-0001/17-01 z dnia 22.11.2017r., Aneks Nr POPW.02.02.00-06-0001/17-02 z dnia 07.02.2018r.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 103 213 411,92 zł

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi: 92 128 416,70 zł

Dofinansowanie Projektu (wkład EFRR): 78 309 153,98 zł

Wskaźniki produktu do osiągnięcia w 2019 r.:

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 15,98 km

Wskaźnik informacyjny do osiągnięcia w 2019 r.:

Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 31,50 km

 Wykonawca robót: firma STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10 , 05 – 800 Pruszków (Umowa Nr 20/RB/2017 z dnia 08.11.2017 r. z Aneksami o wartości 89 589 220,36 zł, z terminem wykonania robót do dnia 25.06.2019 r.)

Inżynier Kontraktu: ZDI Spółka z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość (Umowa Nr 27/U/2017 z dnia 20.09.2017 r. o wartości 675 648,84 zł (Etap I: 664 476,84 zł, Etap II: 11 172,00 zł, z terminem wykonania Etapu I: do dnia 28.06.2019 r. oraz Etapu II: do dnia 30.05.2026 r.)

Przedmiotem Projektu jest rozbudowa DW 835 z dostosowaniem jej parametrów do klasy GP na odc. Lublin – Piotrków wraz z zabezpieczeniem lub przebudową urządzeń obcych kolidujących oraz obiektami inżynierskimi. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie gmin Głusk i Jabłonna, po śladzie istniejącej DW 835. Łączna dł. odc. objętego projektem wynosi 15,986 km.

Zakres Inwestycji obejmuje: poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni, umocnienie poboczy, korektę łuków, budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, rozbudowę istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi, budowę zatok autobusowych i postojowych wraz z peronami, pętli autobusowej, przejść dla pieszych wraz z azylami, powierzchniowego systemu odwodnienia wraz z odcinkowymi rowami krytymi oraz rowami odprowadzającymi wody do odbiorników, oświetlenia drogowego, budowę/przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, rozbiórkę starych przepustów i budowę nowych, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci infrastruktury uzbrojenia terenu, która wystąpi w kolizji z rozbudową drogi i przebudowywanymi odcinkami dróg innych kategorii, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z rozbudowywaną drogą i jej elementami, zniesienie barier architektonicznych w obrębie inwestycji dla zapewnienia dostępności dla wszystkich uczestników ruchu, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego, rozbiórka obiektu budowlanego (sklep), obiektów kontenerowych nietrwale związanych z gruntem, wiat przystankowych oraz ogrodzeń kolidujących z projektowaną rozbudową drogi, przeniesienie kapliczek i krzyży przydrożnych, zapewnienie obsługi komunikacyjnej wszystkim działkom zlokalizowanym przy DW 835.

Użytkownikami Projektu będą w szczególności: mieszkańcy Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, mieszkańcy województwa lubelskiego, kierowcy samochodów osobowych, kierowcy zawodowi samochodów dostawczych i ciężarowych, turyści odwiedzający Lublin.

Celem ogólnym projektu jest wzrost dostępności Lublina i Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie infrastruktury drogowej. Cel ten realizowany będzie poprzez cele szczegółowe (bezpośrednie) tj.: poprawa powiązań regionalnej sieci dróg woj. lubelskiego z siecią dróg krajowych i siecią TEN-T, realizacja infrastruktury drogowej odpowiadającej wymaganiom prawnym oraz przyjętym standardom, m.in. w zakresie dopuszczalnego nacisku na oś, poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na stan i jakość środowiska naturalnego, usprawnienie powiązań regionalnych pomiędzy miejscowościami centralnej części woj. lubelskiego, tworzenia warunków do rozwoju gospodarczego i zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej Lubelszczyzny, ograniczenie dysproporcji rozwojowych. Projekt przyczyni się też do zmniejszenia zatłoczenia i ograniczeń przepustowości, do poprawy stanu bezpieczeństwa i środowiska na DW 835. Dzięki Projektowi wzrośnie całkowita dł. przebudowanych dróg woj. o 15,98 km.