W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (www.polskawschodnia.gov.pl/  www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/  porpw.parp.gov.pl/) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na terenie podległym Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Lublinie realizowane są cztery Projekty:

Oś Priorytetowa IV. Infrastruktura transportowa. Działanie IV.1 Infrastruktura drogowa

 1. „Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych”
 2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża-Konopnica na odcinku Konopnica-Kamień”
 3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa)”
 4. „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice”  obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19″ (odcinek: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno na odcinku od granicy miasta Lublin do węzła „Jakubowice” obwodnicy Lublina”)

Oś Priorytetowa V. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie V.2 Trasy rowerowe

5. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo lubelskie”

DROGA WOJEWÓDZKA NR 747

 1. Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową dróg dojazdowych

Umowa nr POPW.04.01.00-06-002/12 z dnia 3 października 2012r.

Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

        w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 • Całkowita wartość Projektu wyniosła 214 932 790,27 PLN, w tym wartość dofinansowania    179 344 269,28 PLN
 • Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 31.08.2012r.
 • Termin zakończenia realizacji i rozliczenia Projektu: 31.12.2015r.

Szczegółowe informacje w punkcie „Aktualności”.

2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża-Konopnica na odcinku Konopnica-Kamień”

Umowa nr POPW.04.01.00-06-001/12 z dnia 3 października 2012r.

Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

        w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 • Całkowita wartość Projektu wyniosła 318 947 455,70 PLN, w tym wartość  dofinansowania
  241 775 466,53 PLN
 • Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 31.10.2012r.
 • Termin zakończenia realizacji  Projektu: 15.07.2015r.

Projekt został zakończony w terminie.

          Szczegółowe informacje w punkcie „Aktualności”

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 747 podzielony został na następujące zadania:

ZADANIE 1.1

Budowa (przełożenie) drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinku Kamień-Elżbieta(długość ok. 9,9 km)

ZADANIE 1.2

Budowa obwodnicy m. OPOLE LUBELSKIE w ciągu drogi woj. nr 747(długość ok. 4,8 km)

ZADANIE 2.1

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 od km 58+451,50 do 64+528,70 odcinek Baba-Chodel (długość ok. 6,2 km)

ZADANIE 2.2

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 od km 69+720 do 76+720 odcinek Chodel-Bełżyce(długość 7,0 km)

ZADANIE 2.3

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 od km 81+900 do 91+200 odcinek Bełżyce-Radawiec Duży (długość 9,3 km)

ZADANIE 3

Budowa obwodnicy m. CHODEL w ciągu drogi woj. nr 747 (długość ok. 5,3 km)

ZADANIE 4

Budowa obwodnicy m. BEŁŻYCE w ciągu drogi woj. nr 747 (długość ok. 4,6 km)

DROGA WOJEWÓDZKA NR 835

3. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa)

Umowa nr POPW.04.01.00-06-010/12 z dnia 20 grudnia 2012r.

Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 • Całkowita szacunkowa wartość Projektu wynosi 93 317 250,93 PLN, w tym wysokosć dofinansowania 76 516 401,99 PLN
 • Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 15.01.2013r.
 • Termin zakończenia realizacji Projektu:  31.01.2015r.

DROGA WOJEWÓDZKA NR 809

4. „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19″ (odcinek: „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno na odcinku od granicy miasta Lublin do węzła „Jakubowice” obwodnicy Lublina”)

Umowa nr POPW.04.01.00-06-004/13 z dnia 30 maja 2014 r.

Fundusze Europejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

        w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 • Szacunkowa wartość Projektu wynosi 21 796 572,35 PLN, w tym wysokość dofinansowania w wysokości nie większej niż 14 753 649,32 PLN
 • Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 17.04.2014 r.
 • Planowany termin zakończenia realizacji Projektu:  30.09.2015r.

Projekt został zakończony w terminie.

TRASY ROWEROWE

5. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo lubelskie”

Umowa nr POPW.05.02.00-06-002/12-00 z dnia 31 lipca 2012r.

Fundusze Eurpejskie – dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt współfinnsowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

 • Szacunkowa wartość Projektu wyniosła 54 098 952,22 PLN, w tym wysokość dofinansowania  49 960 312,71 PLN i nie przekracza 95% rzeczywistej kwoty wydatków kwalifikowanych. Wkład własny Beneficjenta nie może być niższy niż 5% kwoty kosztów kwalifikowanych.
 • Termin rozpoczęcia realizacji Projektu: 02.07.2012r.
 • Planowany termin zakończenia realizacji i rozliczenia Projektu: 31.12.2015r.

Projekt zakończono w terminie.