Projekt nr PLBU.02.01.00-06-0004/17-00

‘Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa’

jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów, Program wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na terenach przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy. Wszystkie projekty wspierane przez maja charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Białorusi i Ukrainy. Program odnosi się do czterech celów tematycznych:  DZIEDZICTWO, DOSTĘPNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, GRANICE.

Jako jeden z Dużych Projektów Infrastrukturalnych, wyszczególniony jest w załączniku do Wspólnego Programu Operacyjnego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 i wdrażany w ramach:

Cel Tematyczny: Dostępność

Priorytet 2.1. Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

Partner: Wołyńska Obwodowa Administracja Państwowa, Ukraina

Umowa o wdrażanie projektu:  PLBU.02.01.00-06-0004/17-00.

Okres realizacji Projektu: 10.10.2018r. – 09.10.2020r.

Całkowita wartość Projektu:             6.800.000,00 EUR

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej:                5 760 00,00 EUR

Dalekosiężny cel Strategiczny projektu:

Wzmocnienie gospodarczej i społecznej spójności regionu oraz stworzenie warunków do ciągłego i zrównoważonego rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego poprzez poprawę infrastruktury drogowej oraz dostępności regionalnych sieci połączeń drogowych.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Poprawa parametrów technicznych (zwiększenie nośności do 115 kN/oś, poszerzenie do 7 m) drogi wojewódzkiej Nr 812 oraz skrócenie czasu przejazdu.
 2. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury drogowej na stan i jakość środowiska naturalnego

W ramach projektu planowane są:

 • Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa
 • Współpraca z partnerem Ukraińskim przy wdrażaniu i nadzorowaniu wdrażania projektu w ramach Wspólnego Komitetu Sterującego
 • Przeprowadzenie dwóch konferencji przeznaczonych dla uczestników z Polski i z Ukrainy.
 • Działania promocyjne

Planowane wskaźniki produktu:

WSKAŹNIK WARTOŚĆ DOCELOWA
Łączna długość wyremontowanej drogi 4,88 km
Ilość gmin korzystających 1
Ilość zawiązanych partnerstw 1
Zmniejszenie czasu przejazdu z 6 do 4 min.

 

Oczekiwany wpływ długofalowy projektu

Poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej, projekt przyczyni się do uzyskania następujących efektów:

 • skrócenia czasu podróży,
 • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • wzrostu inwestycji zewnętrznych,
 • poprawy funkcjonowania systemu transportu drogowego,
 • zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • poprawy warunków życia mieszkańców.

Realizacja projektu wywierać będzie pozytywny wpływ na warunki ruchu drogowego w obszarze przygranicznym w sieci drogowej województwa lubelskiego, poprzez szybszy i lepszy dostęp do obszarów atrakcyjnych turystycznie po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej, takich jak: Pojezierze Łęczyńsko – Włodawskie w Polsce i Szacki Park Narodowy na Ukrainie.

Przyczyni się to do rozwoju turystyki międzynarodowej, rozwoju usług drogowych dla mieszkańców po obu stronach granicy, zwiększając jednocześnie dostępność regionów przygranicznych oraz ich atrakcyjność dla turystów.

Link