Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice na odcinku od km 0+000 do km 13+735 wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą.

Zadanie powyższe zrealizowane zostało w ramach Priorytetu 1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgodnie z Umową nr: Z/2.06/I/1.1.1/27/06/08 z dnia 12.01.2009r współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 6 918 580,97 zł.

Projekt Nr Z/2.06/III/1.1.1/27/06 pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie – Dorohucza – Trawniki – Fajsławice na odcinku od km 0+000 do km 13+735 wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą w oparciu o Umowę nr 14/RB/2007 z dnia 03.08.2007 o wartości umownej 23 127 535,03 zł wykonywało Konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A – lider konsorcjum
oraz partnerzy:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o Mińsk Mazowiecki
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A Lublin
Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o Lublin
Mota – Engel Polska S.A Kraków

Funkcję Inżyniera pełniącego nadzór inwestorski w oparciu o Umowę nr 56/U/2007 z dnia
31.07.2007 o wartości 990 640,00 zł pełniła Zamojska Dyrekcja Inwestycji “ZDI” w Zamościu.

Roboty rozpoczęto w dniu 17.08.2007 r. a zakończono w dniu 30.06.2008 r.

Rozbudowana drogi wojewódzka na odcinku Nr 838 od km 0+000 do km 13+735 jest to inwestycja komunikacyjna, której zadaniem jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu oraz stanu technicznego drogi poprzez zastosowanie rozwiązań odpowiadających obecnie stosowanym normom techniczno-budowlanym.
Droga ta znajduje się w środkowo – wschodniej części województwa lubelskiego pomiędzy dwoma drogami krajowymi od północy drogą nr 82 odcinek Łęczna – Włodawa i od południa drogą nr 17 odcinek Piaski – Chełm. Rozbudową objęty został odcinek położony w granicach dwóch gmin: Cyców powiat Łęczyński od km 0+000 do km 5+349 i Siedliszcze powiat chełmski od km 5+349 do km 13+735. Początek rozbudowy zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 82, a koniec na granicy gminy Siedliszcze w km 13+735. Droga przebiega w terenie lekko falistym o zagospodarowaniu rolniczym. Na odcinkach przejść przez miejscowości występuje luźna zabudowa jednorodzinna oraz budynki użyteczności publicznej we wsi Wola Korybutowa. Drogą tą przebiega regularna komunikacja zbiorowa.

Rozbudowa drogi 838 obejmowała:
1. Roboty ziemne : wykopy – 10 100 m3 , nasypy – 9 647 m3
2. Wzmocnienie podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w dostosowaniu do występującego obecnie natężenia ruchu – 86 982,55 m2
3. Przebudowę nienormatywnego łuku poziomego na odcinku od km 10+799 do km 10+922
4. Obustronne umocnienie poboczy na szerokości 1,0m od krawędzi nawierzchni kruszywem stabilizowanym mechanicznie – 24 468,55 m2
5. Wykonanie rowów i sączków odwadniających korpus drogi
6. Budowę rowów krytych na przedłużeniu rowów otwartych wraz wlotami i wylotami i studzienkami rewizyjnymi – 0,456 km
7. Budowę chodników w strefach zatok autobusowych i lokalne ich przedłużenie do istniejących zabudowań – 3 394,10 m2
8. Budowę azyli dla pieszych zlokalizowanych na skrzyżowaniu w Woli Korybutowej – 2 szt.
9. Budowę stanowiska do ważenia pojazdów – 1 szt.
10. Budowę zjazdów do działek i posesji wraz przepustami
11. Rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii – 14 szt
12. Budowę zatok autobusowych – 12 szt
13. Przebudowę mostu w km 6+271
14. Budowę nowych przepustów drogowych w km 0+712 i km 0+722 – dł.22,40m o średnicy fi 1200 cm
15. Przedłużenie przepustów istniejących
16. Oznakowania poziomego i pionowego –
17. Montaż barier stalowych energochłonnych – 864,00 mb
18. Humusowanie i obsianie skarp trawą – 79 809,07 m2

Rozbudowa drogi 838 spowodowała:
1. Uspokojenie ruchu drogowego na skrzyżowaniu w Woli Korybutowej poprzez wykonanie nowego układu geometrycznego skrzyżowania – budowa azyli dla pieszych i pokonywanie przejść dla pieszych w 2 etapach, przy kolizji z pojazdami nadjeżdżającymi tylko z 1 kierunku
2. Poprawę rozpoznawalności i czytelności skrzyżowań oraz oznakowania poziomego i pionowego.
3. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni i dostosowanie jej nośności do wzrastającego obciążenia
ruchem.
4. Podniesienie estetyki i bezpieczeństwa ruchu rozbudowanym odcinku