W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego decyzji  Nr 4/22 z  dnia 7 lipca 2022 r. znak: IF.I.7820.16.2021.DS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik na odcinku od km 1+326 (po rozbudowie 1+0000 do km 17+820 (po rozbudowie 17+207,70) oraz budowie ścieżki rowerowej od km 17+820 (po rozbudowie 17+207,70) do skrzyżowania z ul. Fabryczną w m. Kraśnik zwanej decyzją ZRiD, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje o możliwości wydania nieruchomości przejętych pod przedmiotową inwestycję przez dotychczasowych właścicieli. Zgodnie z dyspozycją art. 18, ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 176.) w przypadku wydania nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości.

Wypełnione i czytelnie podpisane protokoły wydania nieruchomości (nie dotyczą nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi) należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin lub złożyć osobiście w siedzibie  tut. Zarządu.

wzór protokołu wydania do pobrania