W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego decyzji Nr 3/21 z  dnia 9 lutego 2021 r. znak: IF-I.7820.18.2020.ZS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 836 Bychawa – Kębłów w zakresie rozbudowy mostu na rz. Sierotka w m. Piaski wraz z dojazdami do mostu”  – zwanej decyzją ZRiD, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje o możliwości wydania nieruchomości przejętych pod przedmiotową inwestycję przez dotychczasowych właścicieli. Zgodnie z dyspozycją art. 18, ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363.) w przypadku wydania nieruchomości objętej decyzją ZRID przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości.

Wypełnione i czytelnie podpisane protokoły wydania nieruchomości (wzór protokołu wydania do pobrania) należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin lub złożyć osobiście w siedzibie  tut. Zarządu.