W związku z wydaniem przez Wojewodę Lubelskiego decyzji  Nr 21/19 z  dnia 4 października 2019 r. znak: IF-I.7820.15.2019.ZS/KWW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-Dęblin-Puławy na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy, Etap I budowa obwodnicy m.Stężyca zwanej decyzją ZRiD, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie informuje o możliwości wydania nieruchomości przejętych pod przedmiotową inwestycję przez dotychczasowych właścicieli. Zgodnie z dyspozycją art. 18, ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474 z póżn. zm.) w przypadku wydania nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przez dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości.

Wypełnione i czytelnie podpisane protokoły wydania nieruchomości (wzór protokołu wydania do pobrania) należy przesłać na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7 a, 20-207 Lublin lub złożyć osobiście w siedzibie  tut. Zarządu.