Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków – Międzyrzec Podlaski w m. Jelnica na odcinku od km 24+000 do km 25+400 o długości 1,400 km„.

Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 806 przebiega przez obszar powiatu bialskiego, przez miejscowość Międzyrzec Podlaski.

Po realizacji projektu, powstały następujące produkty:

– 1,400 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,

Zakres inwestycji obejmował realizację przebudowy drogi zawierającą:

– roboty rozbiórkowe,

– roboty ziemne,

– odwodnienie korpusu drogowego,

– podbudowy,

– ustawienie krawężników i obrzeży,

– wykonanie nawierzchni bitumicznej,

– wykonanie chodników,

– wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych,

– oznakowanie pionowe i poziome.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyniła się do poprawy warunków komunikacyjnych (zwiększenie przepustowości drogi), zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu drogowego na otaczające środowisko. Odpowiednia konstrukcja nawierzchni jezdni umożliwia poruszanie się ciężkich pojazdów samochodowych, co służy rozwojowi gospodarczemu miejscowości i gmin powiatu łukowskiego. Zostały przebudowane istniejące skrzyżowania oraz wybudowane zatoki autobusowe, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dnia 1 grudnia 2015 złożony został wniosek o dofinansowanie Projektu.

Po  pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, ww. Projektu, podjęta została Uchwała LXXIV/1580/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 1 711 339,11 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych -1 692 889,11 zł, kwota dofinansowania – 1 675 775,72 zł, przy poziomie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie więcej niż 99,00%.

Realizacja robót budowlanych (podpisanie umowy z Wykonawcą) rozpoczęła się dnia 6.10.2015 roku, a zakończona została dnia 7.12.2015.

Dnia 11 lutego 2016 roku złożony został końcowy wniosek o płatność.