Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi wojewódzkiej nr 812 Biała Podlaska – Wisznice – Włodawa – Chełm – Rejowiec – Krasnystaw na odcinku od km 43+550,00 do km 52+950,00 (odcinek Marylin – Mosty), obejmująca n/w roboty:

 • wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 812 w technologii mas bitumicznych,
 • wykonanie opaski technologicznej w celu dostosowania szerokości jezdni do 7,0 m,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi gminnymi i powiatowymi (w stanie istniejącym drogi o nawierzchni bitumicznej, z płyt betonowych, brukowca) w technologii mas bitumicznych
 • wykonanie poboczy umocnionych kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie grubości 15 cm na szerokości 1,5 m
 • wykonanie zatok autobusowych wraz z peronami oraz chodnikami w obrębie projektowanych zatok autobusowych, w celu skomunikowania ich miedzy sobą
 • wykonanie zjazdów o parametrach zjazdów indywidualnych w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 812 poprzez uzupełnienie nawierzchni zjazdu kruszywem łamanym 0,31/5 mm stabilizowanym mechanicznie grubości 0,15 m
 • wykonanie zjazdów przez chodnik (o parametrach zjazdów indywidualnych) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej na szerokości chodnika, na pozostałej długości do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 812 wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego 0,31/5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 0,15 m
 • wykonanie włączeń dróg gminnych wewnętrznych, dróg dojazdowych do gruntów rolnych o parametrach zjazdów publicznych w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 812 poprzez uzupełnienie nawierzchni kruszywem łamanym 0,31/5 mm stabilizowanym mechanicznie grubości 0,15 m lub o nawierzchni z betonu asfaltowego
 • regulację wysokościową zjazdów „do góry” (w przypadku zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej) w granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 812
 • dostosowanie wysokościowe nawierzchni istniejących zjazdów bitumicznych poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej po uprzednim wyrównaniu istniejącej nawierzchni w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 812
 • wykonanie odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej poprzez odtworzenie (renowację) istniejących rowów przydrożnych wraz z profilowaniem skarp
 • przebudowę istniejących przepustów zlokalizowanych pod koroną drogi wojewódzkiej w km 45+394,75, km 47+687,00, km 50+039,55, 50+906,00
 • udrożnienie i oczyszczenie zamulonych istniejących przepustów pod koroną drogi wojewódzkiej
 • wykonanie przepustów z rur HDPE Ø50 pod zjazdami w ciągu projektowanych rowów
 • wykonanie w obrębie istniejących przepustów pod koroną drogi wojewódzkiej oraz w obrębie najniższych lokalnych punktów niwelety ścieków trójkątnych wraz ze ściekami skarpowymi
 • wykonanie krawężników odwadniających wraz ze ściekami skarpowymi na odcinkach projektowanego krawężnika
 • wykonanie umocnień skarp i dna rowu poprzez humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw
 • wykonanie lokalnych umocnień skarp i dna rowu płytami betonowymi chodnikowymi 40x40x5cm lub płytami ażurowymi
 • wykonanie muru oporowego z prefabrykowanych elementów typu L o wym. 205x49x115cm i gr. 12cm wraz z wykonaniem drenażu warstwy przepuszczalnej z rur PCV Ø110mm
 • wycinkę drzew kolidujących z planowaną inwestycją
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
 • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci barier ochronnych stalowych oraz balustrad i ogrodzeń segmentowych.

  

Wykonawca: SKANSKA Warszawa

Zamówienie podstawowe:

 • Umowa nr 16/RB/2016 z dnia 12.09.2016 r.
 • Zakończenie robót wg umowy z Aneksem nr 5 – 16.05.2017 r.
 • Wartość Umowy – 10 327 121,07 zł brutto – płatność jednorazowa po wykonaniu i odbiorze robót
 • Przekazanie placu budowy – 15.09.2016 r.
 • Odbiór ostateczny – 28.06.2017 r.