W dniu 02.12.2005 r. nastąpiło otwarcie przebudowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 819 na odcinku 19 km Parczew-Sosnowica. Przebudowa drogi zrealizowana została w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1. – Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego.
Całkowita wartość Projektu wyniosła 12.023.470,50 zł , w tym kwota 9.017.602,87 zł stanowiła dofinansowanie ze środków strukturalnych, natomiast pozostałe środki w wysokości 3.005.867,63 zł wydatkowano z budżetu województwa. Na wartość Projektu składały się wydatki poniesione na wykonanie robót w kwocie 11.657.714,50 zł i na pełnienie funkcji inżyniera Projektu w 2005 r. w kwocie 34.676 zł a także wydatki na opracowanie studium wykonalności w wysokości 17.080 zł.
Wykonawcą robót zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. w Lubartowie będące liderem Konsorcjum, w skład którego wchodzą również: Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lublinie Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew S.A. w Parczewie.
Przedmiotowy Projekt realizowany był w okresie od 22 lipca do 30 listopada br.