W dniu 30.11.2005r. dokonano odbioru ostatecznego zadania pn.: “Przebudowa drogi woj. Nr 855 Olbięcin – Stalowa Wola w m. Trzydnik Duży” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartości Projektu wyniosła 777 189,36 zł, z czego kwota dofinansowania stanowi 75% wartości zadania, tj.: 582 892,02 zł. W ramach planowanych wskaźników produktu przebudowano drogę na odcinku o dł. 0,830 km wykonując m.in.: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, zjazdy, nawierzchnię na poszerzeniach, odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome oraz wybudowano 1,230 km chodników, w tym m.in.: ustawienie krawężników betonowych i obrzeży, ułożenie chodników. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego.
Realizacja zadania miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz poprawę walorów estetycznych miejscowości Trzydnik Duży. W dłuższej perspektywie czasowej jako cel nadrzędny projektu postawiono natomiast poprawę dostępności regionów poprzez rozbudowę i modernizację sieci drogowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego.