rojekt nr Z/2.06/I/1.1.1/44/05

Zadanie pod nazwą “Przebudowa oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Biała Podlaska – Wisznice od km 6+150 do km 37+150”; o łącznej długości 31 km jest zadaniem realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie i współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa na realizację powyższego zadania została podpisana 16.12.2005r z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.
– Wartość robót przewidzianych umową wyniosła 25 997 994,04 zł, z czego 75% finansuje Unia Europejska, a 25% Budżet Województwa Lubelskiego.
– Plac budowy przekazano wykonawcy 30.12.2005r.
– Zadanie zostało wykonane terminie umownym na dzień 31.10.2006r.

Zakres robót objętych zamówieniem obejmował dwa odcinki drogi nr 812 : na odcinku od km 6+150 do km 37+150 wykonywana była przebudowa drogi, a na odcinku 35+019 do km 37+150 w miejscowości Wisznice realizowana była rozbudowa drogi. Łącznie przebudowano 31 km drogi.

Zakres robót objętych zamówieniem obejmował dwa odcinki drogi nr 812 : na odcinku od km 6+150 do km 37+150 wykonywana była przebudowa drogi, a na odcinku 35+019 do km 37+150 w miejscowości Wisznice realizowana była rozbudowa drogi. Łącznie przebudowano 31 km drogi.

Odcinek od km 6+150 do km 35+019 obejmował następujące roboty:

 • Roboty ziemne z odtworzeniem rowów przydrożnych
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni wraz z ułożeniem siatki przeciwspękaniowej w miejscach spękanej nawierzchni
 • Wykonanie warstwy wiążącej grub. 7 cm z betonu asfaltowego
 • Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 5 cm z betony asfaltowego
 • Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego i montaż barier energochłonnych stalowych
 • Przebudowa chodników w m. Rossosz
 • Przebudowa zatok autobusowych

Odcinek od km 35+019 do km 37+150 w m. Wisznice obejmował następujące roboty:

BRANŻA DROGOWA

 • Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego i ułożenie siatki z geosyntetyków na całej szerokości jezdni
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grub. 6 cm
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej SMA grub. 5 cm
 • Wykonanie chodników i zjazdów do posesji
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego

BRANŻA ENERGETYCZNA

 • Przebudowa napowietrznych linii energetycznych nn kolidujących z rozbudowywaną drogą, przyłączy kablowych i napowietrznych

BRANŻA ZIELEŃ

 • Zakładanie trawników
 • Nasadzenie drzew i krzewów

BRANŻA TELEKOMUNIKACYNA

 • Przebudowa i zabezpieczenie kanalizacji telefonicznej
 • Przebudowa i zabezpieczenie kabli telefonicznych

BRANŻA SANITARNA – kanalizacja deszczowa od km 35+078,6 do km 35+697

 • Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych fi 1200 mm i 1400 mm
 • Wpusty deszczowe, Kanały z rur polietylenowych fi 500 mm
 • Kanały polietylenowych fi 400 mm
 • Kanały z rur polietylenowych fi 300 i 250 mm
 • Montaż separatorów 2 komplety
 • Umocnienie rowu odprowadzającego wody z separatora do rzeki

Wykonawcą robót było Konsorcjum Firm:

 • Lider – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Lublinie
 • Partner – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Białej Podlaskiej
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “BUDOMEX” w Białej Podlaskiej – Podwykonawca robót branżowych: tj. elektrycznych, sanitarnych, teletechnicznych

Funkcję “INŻYNIERA” pełnił Zakład Dyrekcji Inwestycji w Zamościu zgodnie z umową nr 72/U/2005 z dnia 04.10.2005 r

Droga nr 812 jest drogą w naszym województwie, o dużym znaczeniu gospodarczym, gdyż przebiega ona w strefie nadgranicznej i dochodzi do drogi krajowej nr 63 która biegnie do przejścia granicznego w Sławatyczach oraz do drogi wojewódzkiej nr 816 która łączy ze sobą przejścia graniczne w Terespolu, Sławatyczach, Dorohusku i Zosinie.