1. Adresy stron internetowych informujących o RPO WL:

2. Adresy korespondencyjne ww. instytucji: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

  • Punkt Informacyjny w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego urzędu marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, tel. (0 81) 44 16 750, bezpłatna infolinia 0 800 888 776
  • Punkt Informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska, tel. (0 83) 34 35 844
  • Punkt Informacyjny w filii Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu, ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość, tel. (0 84) 63 80 267
  • Punkt Informacyjny w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Lublinie (dla przedsiębiorców), ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin, tel. (0 81) 46 22 831,
  • Punkt Informacyjny Sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, tel. (0 81) 44 16 864-5, infolinia: 0 800 175 151

3. Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej V Transport, działanie 5.1 Regionalny Układ Transportowy

Projekty realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w ramach Osi Priorytetowej V Transport, działanie 5.1 Regionalny Układ Transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, są projektami strategicznymi Województwa Lubelskiego i są zamieszczone w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach RPO WL na lata 2007-2013. We wrześniu 2009 roku podpisane zostały Zobowiązania do prawidłowego i terminowego przygotowania projektów indywidualnych Samorządu Województwa Lubelskiego, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.