1. Adres strony internetowej informującej o RPO WL 2014-2020:

 2. Adres korespondencyjny ww. instytucji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie

poniedziałek: 7:30-18:00; wtorek-piątek: 7.30-15.30

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin, pok. 0.18

tel.: (81) 44 16 865, (81) 44 16 546, (81) 44 16 547

Bezpłatna infolinia: 800 175 151

e-mail: kontakt@feu.lubelskie.pl

3. Projekty realizowane w ramach Osi Priorytetowej VIII Mobilność regionalna i ekologiczny transport, działanie 8.1 Regionalny Układ Transportowy

Projekty realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w ramach Osi Priorytetowej VIII Mobilność regionalna i ekologiczny transport, działanie 8.1 Regionalny Układ Transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, są projektami strategicznymi Województwa Lubelskiego i są zamieszczone w Wykazie Zidentyfikowanych Projektów Pozakonkursowych, stanowiącym załącznik nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 90+490 do km 115+875 (Biłgoraj – granica województwa) o długości 25,385