Projekt nr Z/2.06/I/1.1.1/23/06

Zadanie pod nazwą “Remont drogi wojewódzkiej nr 698 Siedlce – Łosice – Konstantynów – Terespol na odcinku od km 96+620 do km 99+950 oraz od km 100+635 do km 102+324” jest realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie i współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
-Umowę na realizację zadania podpisano 11.08.2006r z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. –Plac budowy przekazano w dniu 17.08.2006r.
-Wartość robót przewidzianych umową wynosi 6 000 678,34 zł, z czego 75% sfinansuje Unia Europejska, a 25 % Budżet Województwa Lubelskiego.
-Termin umowny zakończenia inwestycji przewidziany jest na 30.11.2006 r.

Zakres robót obejmuje: remont nawierzchni jezdni, obustronne umocnienie poboczy kruszywem, remont chodnika i zjazdów w miejscowości Łobaczew Duży, dostosowanie zjazdów i dróg podporządkowanych do nowej niwelety jezdni, remont istniejącego odwodnienia drogi w miejscowości Łobaczew Duży.

Wykonawcą robót jest Konsorcjum Firm:

  • Lider – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Biała Podlaska S.A.
  • Partner – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Międzyrzec Podlaski S.A.