Zadanie pod nazwą “Remont mostu przez rzekę Kurówkę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów – Annopol w m. Wronów, km drogi 7+930” jest zadaniem współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Województwa Lubelskiego.

Wykonawcą robót jest:
MOTA-ENGIL Polska S.A.

Zakres robót obejmuje roboty mostowe i drogowe:
Roboty mostowe obejmują:
– wzmocnienie przyczółków – 23,27 m3
– wzmocnienie płyty jezdni – 80,02 m3
– wzmocnienie konstrukcji stalowej – 23,80 t
– wykonanie izolacji termozgrzewalnej – 429,90 m2

– montaż krawężników kamiennych – 80,00 m
– wykonanie kap chodnikowych – 29,65 m3
– wykonanie drenażu podłużnego – 80,20 m
– montaż poręczy mostowych – 94,00 m
– montaż barier sprężystych SP-09 – 128,00 m
– wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni mostu (5+5 cm) – 280,70 m2
– wykonanie dylatacji elastomerowej – 14,00 m
– wykonanie izolacjo-nawierzchni chodników mostu – 188,40 m2
– montaż łożysk elastomerowych w obudowie stalowej – 20 szt
– uzupełnienie ubytków betonu podpór i ustroju niosącego zaprawą PCC – 0,91 m3
– zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – 866,50 m2
– malowanie konstrukcji stalowej mostu – 665,10 m2
Roboty drogowe obejmują:
– uzupełnienie nasypu drogi – 243,00 m3
– frezowanie istn. nawierzchni – 78,00 m2
– ustawienie krawężników drogowych typu “A” – 100,00 m
– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. – 99,40 m2
– wykonanie w-wy wiążącej nawierzchni – 280,70 m2
– wykonanie w-wy ścieralnej nawierzchni – 330,00 m2
– wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – 18,00 m2
– ustawienie obrzeży trawnikowych – 10,00 m
– naprawa istniejących barier SP-22 – 376,00 m

Wartość powyższych robót wyniesie 1,184 mln zł

Remont mostu poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego na obiekcie (poszerzenie jezdni do 7,00 m i chodników do 1,98 m). Ponadto zwiększona zostanie nośność obiektu ( klasa obciążenia “B” wg PN-85/S-10030- ciężar pojazdów dopuszczonych do eksploatacji 400 kN).