logo

Zadanie powyższe zrealizowane zostało w ramach Priorytetu 1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgodnie z Umową nr: Z/2.06/I/1.1.1/26/06/U/1/09 z dnia 22.04.2009r. i Aneksem Nr 1 z dnia 22.04.2009 r. współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 16 843 145,07 zł.

Zadanie pod nazwą Rozbudowa drogi wojewódzkiej 698 Siedlce – Łosice – Konstantynów – Terespol na odcinku Krzyczew – droga krajowa Nr 68 od km 87+980 do km 94+550 wykonywało Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Biała Podlaska S.A – lider konsorcjum

Partnerzy:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A Międzyrzec Podlaski
  • Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego Mazowieckie Mosty Sp. z o.o
  • Mińsk Mazowiecki
  • Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty S.A Warszawa

Podwykonawcy:

  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Budomex” Sp. z o.o Biała Podlaska
  • Mota – Engel Polska S.A Region Lubartów
  • Zakład Budownictwa Liniowego “Telbial” Biała Podlaska
  • Zakład Produkcyjno Handlowy “Zieleń” Biała Podlaska

Kierownikiem Budowy z ramienia Konsorcjum był: Pan Adam Golecki

Funkcję Inżyniera pełniącego nadzór inwestorski pełnił:
INVESTCOM Sp. z o.o Biała Podlaska

Przedstawicielem Inżyniera był: Pan Krzysztof Kapturkiewcz

Plac budowy przekazano 21.08. 2007r
Roboty rozpoczęto w dniu 28.08.2007 r. a zakończono w dniu 14.11.2008 r.

Wartość zrealizowanego zadania wyniosła brutto 26.408.601,58 zł,

Rozbudowana drogi wojewódzka na odcinku Nr 698 od km 87+980 do km 94+550 jest to inwestycja komunikacyjna, której zadaniem jest poprawienie bezpieczeństwa ruchu oraz stanu technicznego drogi poprzez zastosowanie rozwiązań odpowiadających obecnie stosowanym normom techniczno-budowlanym.
Droga ta znajduje się w północno – wschodniej części województwa lubelskiego i przebiega wzdłuż wschodniej granicy państwa na rzece Bug. Inwestycja stanowi kontynuację przebudowy drogi 698 z roku 2003. Przebudowywany odcinek drogi położony jest w granicach gminy Terespol. Droga przebiega w terenie o zagospodarowaniu rolniczym. Zabudowa jednorodzinna oraz budynki użyteczności publicznej występują w miejscowości Neple. Droga wojewódzka nr 698 na przebudowywanym odcinku stanowi część tzw. “Nadbużanki” szlaku biegnącego wzdłuż rzeki Bug.

Rozbudowa drogi 698 obejmowała:
1. Wzmocnienie podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w dostosowaniu do występującego obecnie natężenia ruchu.
2. Przebudowę nienormatywnych łuków poziomego
3. Obustronne umocnienie poboczy na szerokości 1,0m od krawędzi nawierzchni kruszywem stabilizowanym mechanicznie
4. Wykonanie rowów odwadniających korpus drogi
5. Budowę chodników w strefach zatok autobusowych
6. Budowę zjazdów do działek i posesji wraz przepustami
7. Rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii
8. Budowę zatok autobusowych
9. Przebudowę mostu żelbetowego dł. 86,0m w miejscowości Neple na rzece Krznie
10. Budowę nowych przepustów drogowych
11. Oznakowania poziomego i pionowego
12. Montaż barier stalowych energochłonnych
13. Humusowanie i obsianie skarp trawą
14. Budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Neple
15. Przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej
16. Przebudowę i zabezpieczenie kabli teletechnicznych

Rozbudowa drogi 698 spowodowała:
1. Poprawę komfortu podróży oraz zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza
2. Poprawę rozpoznawalności i czytelności skrzyżowań oraz oznakowania poziomego i pionowego.
3. Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni i dostosowanie jej nośności do wzrastającego obciążenia ruchem.
4. Podniesienie estetyki i bezpieczeństwa ruchu rozbudowanym odcinku
5. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru zlokalizowanego wzdłuż przebudowanej drogi.