Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-Dęblin-Puławy na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km ( Etap I budowa obwodnicy m. Stężyca)                      

 Inwestycja zrealizowana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 Całkowita wartość projektu:       28 401 002,76 PLN

Wydatki kwalifikowane: 26 149 441,13 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR:  22.227 024,90 PLN

Kwota dofinansowania z budżetu państwa:    2 614 944,10PLN

 Beneficjent: Województwo Lubelskie

 Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

 Wykonawca STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

 Inżynier: Lider: Konsorcjum – SCALA-CED Sp. z o.o.

                    Partner Konsorcjum – PROKOM Construction Sp. z o.o.

  Terminy realizacji inwestycji:

 • data podpisania umowy z wykonawcą: 10.2019 r.
 • data rozpoczęcia robót: 10.2019 r.
 • data zakończenia robót: 09.2020 r.
 • data odbioru końcowego robót: 10.2020 r.
 • data odbioru ostatecznego robót: 12.2020 r.

 Wartość robót budowlanych: 26 869 640,46 PLN

            w tym:

                        – wydatki kwalifikowane: 24 669 039,49 PLN

                        – wydatki niekwalifikowane: 2 200 600,97 PLN

 Wartość usługi Inżyniera: 915 120,00 PLN

            w tym:

                        – wydatki kwalifikowane (etap I): 815 490,00 PLN

                        – wydatki niekwalifikowane (etap II): 99 630,00 PLN

 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE DW801:

 • klasa techniczna drogi: G (droga główna),
 • prędkość projektowa/miarodajna: Vp/Vm = 70/90 km/h,
 • podstawowy przekrój poprzeczny: szlakowy, droga jednojezdniowa dwupasowa,
 • szerokość jezdni i pasów ruchu: 7,00 m (2×3,5m) / 10,5 m (3×3,5m z dodatkowym pasem dla lewoskrętów przy skrzyżowaniach),
 • pobocza: szer. 1,5 m/2,0 m (umocnione kruszywem łamanym na szer. 1,25m),
 • nośność nawierzchni: 115 kN/oś

 

ZAKRES RZECZOWY WYKONANYCH ROBÓT:

 • Całkowita długość budowanej/przebudowanej DW801: 6,15 km, w tym:
 • długość nowych dróg (obwodnica): 5,6 km
 • długość przebudowanych dróg (włączenia proj. obw. do istn.DW801): 0,55 km
 • Długość wybudowanych ścieżek rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych: 0,21 km
 • Długość wybudowanych chodników: 0,517 km
 • Długość wybudowanych dróg dojazdowych: 2,199 km w tym:
 • droga dojazdowa DD-1: 0,146 km
 • droga dojazdowa DD-3: 0,881 km
 • pas technologiczny PT: 1,172 km
 • Budowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej DW801 z istniejącymi drogami bocznymi oraz budowa skrzyżowań z projektowanymi drogami serwisowymi: 4 szt.
 • Budowa zjazdów indywidualnych i publicznych: 30 szt.
 • Budowa przejazdu kolejowego (przecięcie DW801 z bocznicą kolejową WBK223):
 • Budowa przepustów pod koroną DW801 i innymi drogami: 8szt, w tym:
 • przepusty skrzynkowe 300×200: 3 szt.
 • przepusty rurowe Ф100: 4 szt.
 • przepusty rurowe Ф120: 1 szt.

 

 ZAKRES INWESTYCJI OBEJMOWAŁ:

Przedmiotem inwestycji był etap I planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od granicy województwa lubelskiego do skrzyżowania z drogą krajową S12 w m. Puławy, polegający na budowie obwodnicy miejscowości Stężyca na odcinku od km 0+000 do km  6+150,77 (kilometraż roboczy), na parametrach drogi klasy G, wraz z budową i rozbudowa obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi.

Projektowany do budowy odcinek drogi wojewódzkiej DW 801 o całkowitej długości L=6,150 km, położony jest na terenie województwa lubelskiego, powiat rycki w gminie Stężyca. Zakres inwestycji obejmuje:

 • w branży drogowej i inżynierii ruchu,
  • budowa / rozbudowa jednojezdniowego odcinka drogi wojewódzkiej DW 801,
  • budowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi w tym budowa skrzyżowania typu rondo na przecięciu projektowanej DW 801 i DP 1405L,
  • budowa skrzyżowań z projektowanymi drogami dojazdowymi
  • budowa dróg dojazdowych równoległych do drogi wojewódzkiej (obwodnicy),
  • budowa / rozbudowa ciągów pieszych i rowerowych,
  • budowa elementów odwodnienia powierzchniowego w tym rowów odwadniających i przepustów drogowych oraz odcinków rowów krytych,
  • rozbudowa istniejącego rowu melioracyjnego wraz z jego odcinkowym odmuleniem,
  • budowa zjazdów publicznych na drogi wewnętrzne i inne miejsca użyteczności publicznej,
  • budowa zjazdów indywidualnych na działki budowlane i rolne,
  • budowa oznakowania drogowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu w tym znaków drogowych na konstrukcjach wsporczych i barier ochronnych,
 • w branży konstrukcyjnej,
  • rozbiórka i budowa przepustów na istniejących ciekach,
  • budowa przepustów pod korpusem drogi wojewódzkiej i dróg innej kategorii,
  • rozbudowa istniejącego koryta Kanału Stężyckiego celem usunięcia kolizji z korpusem drogowym
 • w branży sanitarnej,
  • przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń sieci gazowej kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej,
  • przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej,
  • budowa elementów kanalizacji deszczowej – rowy kryte,
 • w branży elektroenergetycznej,
  • budowa oświetlenia drogowego w rejonie skrzyżowania typu rondo,
  • przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej,
 • w branży teletechnicznej,
  • przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń teletechnicznych kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej,
 • w branży wyburzeniowej,
  • rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego kolidującego z projektowanym układem drogowym,
 • w branży zieleni,
  • wycinka drzew i krzewów kolidujących z projektowanym układem drogowym oraz urządzeniami infrastruktury,
  • nasadzenia drzew i krzewów.