Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock na odcinku od km 8+000 do km 20+100„.

Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 808 przebiega przez obszar powiatu łukowskiego, przez miejscowości: Łuków, Stanin, Wojcieszków.

Po realizacji projektu, powstały następujące produkty:

– 12,10 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,

– 2 szt. zmodernizowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli,

– 15 wybudowanych zatok autobusowych.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje wszystkie niezbędne prace: od przygotowania terenu pod budowę, poprzez prace budowlano-montażowe i instalacyjne, po roboty wykończeniowe. W projekcie uwzględnione zostały wszystkie występujące w terenie utrudnienia i kolizje. Przyjęte rozwiązania techniczne są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem i najlepszą dostępną techniką. Zostały one uzgodnione z właścicielami kolidujących sieci oraz wymaganymi prawem instytucjami i urzędami.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków – Serokomla – Kock na odcinku od km 8+000 do km 20+100” przyczyniła się do poprawy warunków komunikacyjnych (zwiększenie przepustowości drogi), zmniejszenie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu drogowego na otaczające środowisko. Odpowiednia konstrukcja nawierzchni jezdni, umożliwia poruszanie się ciężkich pojazdów samochodowych, co służyć będzie rozwojowi gospodarczemu miejscowości i gmin powiatu łukowskiego. Zostały przebudowane skrzyżowania oraz wybudowane zatoki autobusowe, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dnia 21 sierpnia 2015 złożony został wniosek o dofinansowanie Projektu.

Po  pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, ww. Projektu, podjęta została Uchwała LX/1278/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 31 581 040,11 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych -31 450 458,46 zł, kwota dofinansowania – 31 134 648,06 zł, przy poziomie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie więcej niż 99,00%.

Realizacja robót budowlanych (podpisanie umowy z Wykonawcą) rozpoczęła się dnia 23.04.2015 roku, a zakończona została dnia 20.11.2015.

Dnia 17 grudnia 2015 roku złożony został końcowy wniosek o płatność.