Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne na odcinku od km 0+140 do km 6+600” zrealizowany został ze współudziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Beneficjentem Projektu było Województwo Lubelskie, a instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu  – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

W wyniku realizacji projektu powstały następujące produkty:

– 6,46 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,

– 4 zmodernizowanych skrzyżowań,

– 10 wybudowanych zatok autobusowych,

– 1,80 km wybudowanych chodników,

– 4 wybudowane przepusty.

Realizacja rzeczowa inwestycji rozpoczęła się dnia 20.09.2010 roku, a zakończona została dnia 31.08.2011 roku. Ostatni wniosek o płatność został złożony dnia 28.10.2011 roku.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 20 009 521,55 zł, w tym wydatki kwalifikowane – 19 891 149,33 zł. Natomiast wartość dofinansowania ze środków unijnych, to kwota 16 883 825,22 zł.