Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest “Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 814 Radzyń Podlaski – Suchowola – Żminne na odcinku od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km”.

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 814 przebiega przez obszar powiatu radzyńskiego – Gminy: Czemierniki, Wohyń.

Po realizacji projektu, powstaną następujące produkty:

  • Całkowita długość przebudowanych i zmodernizowanych dróg (CI14) – 14,215 km
  • Długość wybudowanych dróg wojewódzkich – 14,215 km
  • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska  – 37 szt.
  • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 62 szt.
  • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 2,488 km

Zakres inwestycji obejmuje roboty w zakresie poszczególnych branż:

  • w branży roboty drogowe: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, w branży mostowej – remont mostu,
  • w branży wodociągi – budowa oraz przebudowa i zabezpieczenie sieci i przyłączy wodociągowych,
  • w branży elektroenergetycznej – przebudowa sieci elektroenergetycznych,
  • w branży oświetlenie – budowa oświetlenia drogowego,
  • w branży teletechnicznej – przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

Dnia 6 grudnia 2016 złożony został wniosek dofinansowanie Projektu.

Po  pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, ww. Projektu, podjęta została Uchwała Nr CLII/3079/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita (szacunkowa) wartość projektu wynosi 99 728 884,90 zł, kwota wydatków kwalifikowanych – 98 052 674,15 zł, kwota dofinansowania z EFRR – 83 344 773,02 zł (85%).

Umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz Inżynierem projektu nie zostały jeszcze podpisane. Planowane rzeczowe zakończenie robót przewidziane jest do dnia 30.10.2017.