Kontrakt zakończony – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565 o dł.34,903 km

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Zadanie:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815  Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km

Całkowita wartość projektu

w tym:

Wydatki kwalifikowane

Kwota dofinasowania

243 110 645,56 zł brutto

 

236 662 147,93 zł brutto

201 162 825,73 zł brutto

Termin rozpoczęcia robót 29.06.2018 r.
Termin zakończenia kontraktu 30.11.2019 r.
Data odbioru końcowego 30.11.2019 r.

 W ramach inwestycji zaangażowane były następujące strony:

Beneficjent Województwo Lubelskie ul. Artura Grottgera 4 20-074 Lublin
Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

ul. Turystyczna 7a,

20-207 Lublin

Inżynier SAFEGE S.A.

15-27 Rue Du Port

Parc de I’lle

92022 Nanterre, Francja

Wykonawca

 

STRABAG S.A.

ul. Parzniewska 10,

05-800 Pruszków

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km zlokalizowanej na terenie powiatu parczewskiego i lubartowskiego.

 

Zakres inwestycji obejmował:

 • pozostawienie drogi wojewódzkiej nr 815 jako drogi jednojezdniowej o zwiększonej szerokości pasów ruchu do 3,5 m  każdy  i  budową  poboczy o szerokości 1,5 m,
 • przebudowę dróg publicznych i wewnętrznych krzyżujących się z drogą wojewódzką nr 815,
 • przebudowę obiektów mostowych i przejścia podziemnego,
 • budowę ścieżki rowerowej,
 • budowę i przebudowę elementów odwodnienia drogi
  i obiektów towarzyszących,
 • budowę dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego,
 • budowę zjazdów bezpośrednich z drogi,
 • budowę urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu
 • budowę urządzeń ochrony środowiska i nasadzenia zieleni,
 • rozbiórki i wyburzenia kolidujących obiektów,
 • przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazociąg, sieć elektroenergetyczna, sygnalizacja świetlna, sieć telekomunikacyjna),
 • budowę oświetlenia drogowego.

 

Charakterystyka obiektu trasy głównej:

Długość wybudowanej drogi wojewódzkiej: 34,651 km

Szerokość pasa ruchu: 3,5 m

Szerokość chodników 1,50÷3,00 m

Szerokość poboczy: 1,50 m

Klasa techniczna drogi: G

Kategoria ruchu: KR4

Obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś

Prędkość projektowa (poza ter. zabudowanym): 70 km/h

Długość wybudowanej ścieżki rowerowej: 30,12 km

Szerokość ścieżki rowerowej: 2,00÷3,00 m

Skrzyżowania: 40 szt.

Zatoki autobusowe: 40 szt.

Zatoki do ważenia pojazdów:  1 szt.

Przepusty drogowe: 49 szt.

Przepusty mostowe: 23 szt.

Mosty: 9 szt.

 

W ramach inwestycji osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

 • Długość przebudowanych dróg wojewódzkich: 34,651 km
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej: 30,12 km
 • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego: 89 szt.
 • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska: 30 szt.