Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km”.

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 815 przebiega przez obszar powiatu parczewskiego – Gminy: Parczew, Siemień oraz obszar powiatu lubartowskiego – Gminy: Niedźwiada i Lubartów.

Po realizacji projektu, powstaną następujące produkty:

– Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI14) – 34,651 km

– Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 34,651 km

Zakres inwestycji obejmuje roboty w zakresie poszczególnych branż:

– w branży drogowej,

– w branży konstrukcyjnej

– w branży sanitarnej,

– w branży elektroenergetycznej oraz

– w branży telekomunikacyjnej.

Dnia 13 grudnia 2016 złożony został wniosek dofinansowanie Projektu, natomiast dnia 27 lipca 2018 został złożony wniosek o dofinansowanie do wartości poprzetargowych.

Po  pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, ww. Projektu, podjęta została Uchwała Nr CLIV/3116/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 259 985 668,89 zł, kwota wydatków kwalifikowanych –254 821 183,88 zł, kwota dofinansowania z EFRR – 190 519 479,40 zł.

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych (Strabag Sp. z o.o.) została podpisana dnia 21.06.2018, a planowane rzeczowe zakończenie robót przewidziane jest do dnia 31.10.2019.