Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest “Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice na odcinku od km 22+073 do km 40+245 z  wyłączeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rz. Wieprz)  o dł. 17,880  km”.

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 829 przebiega przez obszar powiatu łęczyńskiego – Gminy: m. Łęczna, Łęczna, Milejów oraz obszar powiatu świdnickiego – Gmina Trawniki.

Po realizacji projektu, powstaną następujące produkty:

  • Całkowita długość przebudowanych i zmodernizowanych dróg (CI14) – 17,830 km
  • Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 17,830 km
  • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska  – 40 szt.
  • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 153 szt.
  • Długość wybudowanych dróg dla rowerów – 15,70 km

Zakres inwestycji obejmuje:

  • w branży roboty drogowe: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, w branży mostowej – rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu i wiaduktu, budowę oświetlenia drogowego,
  • w branży wodociągi – budowa oraz przebudowa i zabezpieczenie sieci i przyłączy wodociągowych,
  • w branży elektroenergetycznej – przebudowa sieci elektroenergetycznych,
  • w branży gazowej – przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci,
  • w branży teletechnicznej – przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

Dnia 9 grudnia 2016 złożony został wniosek dofinansowanie Projektu.

Po  pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, ww. Projektu, podjęta została Uchwała Nr CLII/3081/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita (szacunkowa) wartość projektu wynosi 141 999 310,15 zł, kwota wydatków kwalifikowanych – 138 432 655,23 zł, kwota dofinansowania z EFRR – 117 667 756,94 zł (85%).

Umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz Inżynierem projektu nie zostały jeszcze podpisane. Planowane rzeczowe zakończenie robót przewidziane jest do dnia 31.10.2017.