Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel – Kraśnik od km 00+000 do km 26+679 o długości 26,679 km – Etap I połączenie z obwodnicą Chodla (droga wojewódzka Nr 747) oraz rozbudowa i przełożenie drogi w m. Kraśnik”

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 833 przebiega przez obszar powiatu kraśnickiego – Gmina Kraśnik i Urzędów oraz powiatu opolskiego – Gmina Chodel

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zewnętrznej i wewnątrzregionalnej dostępności komunikacyjnej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez modernizację kluczowych dróg wojewódzkich w dowiązaniu  do sieci dróg krajowych.

Planowane wskaźniki produktu:

– Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI14) – 2,679 km

– Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 2,679 km

– Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 2,346 km

– Całkowita długość nowych dróg – 6,578 km

– Długość wybudowanych dróg wojewódzkich – 6,578 km

– Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska – 18  szt.

– Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 126 szt.

Zakres inwestycji obejmuje roboty w zakresie poszczególnych branż:

– w branży drogowej,

– w branży mostowej,

– w branży sanitarnej,

– w branży elektroenergetycznej,

– w branży telekomunikacyjnej,

– w branży zieleni,

– w branży geotechnicznej

Dnia 26 lutego 2020 złożony został wniosek dofinansowanie Projektu.

Po  pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, ww. Projektu, podjęta została Uchwała Nr CLXVIII/3196/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Dnia 23 lutego 2021 roku została podjęta Uchwała zmieniająca nr CCXXXV/4279/2021.

Całkowita wartość projektu wynosi 86 102 262,61 zł, kwota wydatków kwalifikowanych –77 462 317,42 zł, kwota dofinansowania z EFRR – 76 687 694,24 zł.

Umowy z Wykonawcami robót budowlanych :

  • odcinek drogi „połączenie z obwodnicą Chodla (droga wojewódzka Nr 747) firma STRABAG Sp. z o.o. – umowa podpisana dnia 28.01.2020 r.

Planowane rzeczowe zakończenie robót przewidziane jest do dnia 30.10.2020 r.

  • odcinka „rozbudowa i przełożenie drogi w m. KraśnikKonsorcjum w składzie –Lider: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna ,Partner PBI WMB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością- umowa podpisana dnia 07.07.2020 r.

Planowane rzeczowe zakończenie robót przewidziane jest do dnia 30.11.2021 r.