Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 90+490 do km 115+875 (Biłgoraj – granica województwa) o długości 25,385”.

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 835 przebiega przez obszar powiatu biłgorajskiego – Gmina Biłgoraj, Gmina Księżpol, Gmina Tarnogród.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zewnętrznej i wewnątrzregionalnej dostępności komunikacyjnej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez modernizację kluczowych dróg wojewódzkich w dowiązaniu  do sieci dróg krajowych.

Planowane wskaźniki produktu:

– Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI14) – 25,355 km

– Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 25,355 km

– Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 19,6 km

– Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska – 37  szt.

– Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 135 szt.

Zakres inwestycji obejmuje roboty w zakresie poszczególnych branż:

– w branży drogowej,

– w branży obiekty inżynierskie,

– w branży sanitarnej,

– w branży elektryczna,

– w branży teletechniczna,

Dnia 30 grudnia 2019 złożony został wniosek dofinansowanie Projektu.

Po  pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, ww. Projektu, podjęta została Uchwała Nr CLXXI/3245/2020 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.  Dnia 23 lutego 2021 roku została podjęta Uchwała zmieniająca nr CCXXXV/4282/2021.

Całkowita wartość projektu wynosi 175 687 157,22 zł, kwota wydatków kwalifikowanych –167 713 690,77 zł, kwota dofinansowania z EFRR – 166 036 553,86 zł.