Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków – Wysokie) o długości 17,162 km

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Zadanie:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835  Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 (Piotrków – Wysokie) o długości 17,162 km

Całkowita wartość projektu

w tym:

Wydatki kwalifikowane

Kwota dofinasowania z EFRR

Dofinansowanie w formie dotacji docelowej  z budżetu państwa

63 413 817,59 zł brutto

 

57 025 641,80 zł brutto

48 471 795,45 zł brutto

5 702 564,18 zł brutto

Termin rozpoczęcia robót 15.07.2016 r.
Termin zakończenia kontraktu 15.05.2018 r.

 W ramach inwestycji zaangażowane były następujące strony:

Beneficjent Województwo Lubelskie ul. Artura Grottgera 4 20-074 Lublin  
Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

ul. Turystyczna 7a,

20-207 Lublin

Inżynier ZDI Sp. z o.o.

ul. Jana Kiepury 6

22-400 Zamość

 
 
Wykonawca

 

TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1 k. Kielc

26-065 Piekoczów

 

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa, na parametrach klasy GP, drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 wraz z zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego, powiat lubelski w gminach Jabłonna, Krzczonów i Wysokie

 

Zakres inwestycji obejmował następujące roboty branżowe:

 • w branży drogowej i inżynierii ruchu:
 • rozbudowa jednojezdniowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 835,
 • rozbudowa istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi,
 • budowa skrzyżowania typu rondo w miejscowości Zielona na przecięciu DW 835 i DP 2287L,
 • budowa skrzyżowań z projektowanymi drogami serwisowymi,
 • budowa dodatkowych pasów ruchu do wyprzedzania pojazdów wolnobieżnych na wzniesieniach,
 • budowa dróg serwisowych równoległych do drogi wojewódzkiej,
 • budowa nowych i rozbudowa istniejących zatok autobusowych,
 • budowa ciągów pieszych i rowerowych,
 • budowa elementów odwodnienia powierzchniowegow tym rowów odwadniających i przepustów drogowych oraz odcinków rowów krytych,
 • budowa zjazdów publicznych na drogi wewnętrzne i inne miejsca użyteczności publicznej,
 • budowa zjazdów indywidualnych na działki budowlane i rolne,
 • budowa oznakowania drogowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu w tym znaków drogowych na konstrukcjach wsporczych i barier ochronnych oraz znaków aktywnych,
 • w branży mostowej:
 • rozbiórka i budowa przepustów na istniejących ciekach,
 • rozbiórka i budowa przepustów pod korpusem drogi wojewódzkiej,
 • w branży sanitarnej:
 • przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń sieci gazowej kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej,
 • przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń sieci wodno kanalizacyjnej kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej,
 • w branży elektroenergetycznej:
 • budowa oświetlenia drogowego w rejonie skrzyżowań drogowych,
 • przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej,
 • w branży teletechnicznej:
 • przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń teletechnicznych kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej,
 • w branży wyburzeniowej:
 • rozbiórka istniejących obiektów budowlanych, budynki mieszkalne i gospodarcze oraz wiaty przystankowei inne kolidujące z projektowaną infrastrukturą,
 • w branży zieleni:
 • wycinka drzew kolidujących z projektowanymi urządzeniami infrastruktury,
 • nasadzenia drzew i krzewów.

 

Charakterystyka obiektu:

Długość wybudowanej drogi wojewódzkiej ……………………… 17,162 km

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych ………………..….. 9,900 km

Szerokość jezdni i pasów ruchu – 7,00 m (2×3,5 m)/ 10,50 m (3×3,50 m), pobocza – szer. 1,50 m / 2,00 m umocnione kruszywem łamanym,

Klasa techniczna drogi ………………..    GP

Kategoria ruchu KR4, obciążenie nawierzchni   115 kN/oś

Prędkość projektowa (na terenie zabudowy)      60 km/h

Prędkość projektowa (poza terenem zabudowy)          80 km/h

Długość odcinków z „cichą” nawierzchnią       1,220 km

Skrzyżowania skanalizowane …………..   15 szt.

Skrzyżowania zwykłe dróg serwisowych z innymi      14 szt.

Skrzyżowanie typu rondo …………..     1 szt.

Zatoki autobusowe …………………..   19 szt.

Przepusty pod DW 835 i skrzyżowaniami          20 szt.

Przepusty pełniące funkcję przejścia dla zwierząt        4 szt.

Długość wybudowanych dróg serwisowych łącznie  14,994 km