Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020

 

Beneficjent: Województwo Lubelskie

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.,ul.Parzniewska10,05-800 Pruszków

Inżynier Kontraktu: ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6,22-400 Zamość

 

Termin realizacji projektu: 18.05.2017 – 08.01.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 103 213 411,92 PLN

w tym:

Wydatki kwalifikowane       92 128 416,70 PLN

Kwota dofinansowania       78 309 153,98 PLN

Wartość robót budowlanych: 88 568 873,46 PLN

Wartość usługi Inżyniera:       664 476,84 PLN

 

Zakres inwestycji obejmował rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 835 o długości 15,986 km na odcinku od granicy miasta Lublina do miejscowości Piotrków, położonej na terenie województwa lubelskiego w powiecie lubelskim w gminach Głusk i  Jabłonna.

Inwestycja swoim zakresem objęła:

–  dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do klasy „GP”

–  zwiększenie nośności do 115 kN/oś

–  rozbudowę drogi głównej jednojezdniowej (2 pasy ruchu po 3,50 m, dodatkowy pas środkowy 3,50 m do obsługi zjazdów i lewoskrętów na skrzyżowaniach)

–  przebudowę 24 skrzyżowań

–  budowę pętli autobusowej

–  budowę 31 zatok autobusowych wraz z peronami

–  budowę 31 przepustów drogowych

– budowę chodników i ciągów pieszo- rowerowych o długości ponad 31 km i szerokości 2,50 m

– budowę zjazdów publicznych stanowiących powiązanie z istniejącymi drogami wewnętrznymi  i działkami, na których prowadzona jest działalność gospodarcza

–  budowę zjazdów indywidualnych na działki budowlane i rolne

–  budowę i przebudowę elementów odwodnienia drogi

–  budowę urządzeń ochrony środowiska

–  budowę oświetlenia drogowego

– budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu: bariery, wygrodzenia, oznakowanie aktywne, oświetlenie skrzyżowań i przejść dla pieszych.

            Drogę dostosowano do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewniono dostępność dla osób niepełnosprawnych i osób starszych. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i osób starszych wykonano poprzez zaniżenie nawierzchni chodnika/przejazdu dla rowerów i wózków na szerokości przejść dla pieszych/przejazdów na styku z nawierzchnią jezdni. Przy krawędzi jezdni wbudowano płyty chodnikowe   z wypustkami na szerokości przejść dla pieszych oraz wzdłuż peronu zatok autobusowych i pętli autobusowej.