Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz – Sitaniec na odcinku Nielisz – Sitaniec od km 48+000 do km 64+389.

Beneficjent: Województwo Lubelskie ul. Artura Grottgera 4 20-029 Lublin

Zamawiający:  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin

Wykonawca STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Inżynier: INNOVIA Krzysztof Kurdziel Stare Sioło 138, 37-630 Oleszyce

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Termin wykonania: 29.08.2018 – 02.12.2019 (16 miesięcy)

Całkowita wartość projektu: 156 276 278,99 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 126 185 032,00 PLN

Wartość robót: 149 460 524,16 PLN brutto

Wartość usługi Inżyniera: 797 349,48 PLN brutto

Data podpisania umowy z wykonawcą:               8 sierpnia 2018 r.

Data przekazania placu budowy:                          21 sierpnia 2018 r.

Data rozpoczęcia robót:                                        29 sierpnia 2018 r.

Data zakończenia robót:                                        2 grudnia 2019 r.

Okres gwarancji jakości/rękojmi: 7 lat

 Zakres inwestycji obejmował rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej DW 837 o całkowitej długości L=16,389 km, położonej na terenie województwa lubelskiego, w powiecie zamojskim, na terenie gmin Nielisz i Zamość.

Inwestycja swym zakresem objęła:

 • dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych drogi do klasy „G”,
 • zwiększenie nośności do 115 kN/oś,
 • zwiększenie szerokości pasów ruchu do 3,5 m każdy,
 • budowę i przebudowę 24 skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi,
 • budowę nowego obiektu mostowego na rz. Łabuńka,
 • budowę 27 przepustów (w tym 4 z przejściami dla zwierząt),
 • budowę 24 zatok autobusowych
 • budowę chodników jedno lub dwustronnych,
 • budowę ścieżek rowerowych o długości 4,71 km i ciągów pieszo-rowewrowych o długości 11,45 km,
 • budowę elementów odwodnienia drogi (31 ciągów kanalizacji deszczowej),
 • budowę urządzeń ochrony środowiska (21 szt. separatorów wód opadowych),
 • budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu: bariery, oznakowanie aktywne, oświetlenie skrzyżowań i przejść dla pieszych,
 • rozbiórkę istniejącego i budowę nowego oświetlenia drogowego (11 odcinków),
 • nasadzenie nowych drzew i krzewów

 

            Celem inwestycji jest polepszenie komfortu jazdy, usprawnienie warunków odwodnienia drogi i wprowadzenie rozwiązań technicznych, dzięki którym nastąpi poprawa warunków bezpieczeństwa osób korzystających z drogi, zarówno kierowców jak i pieszych oraz rowerzystów.