Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski – Żółkiewka Wieś – Nielisz – Sitaniec na odcinku od km 48+000 do km 64+389 o długości 16,389 km”.

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 837 przebiega przez obszar powiatu zamojskiego – Gminy: Nielisz oraz Zamość.

Po realizacji projektu, powstaną następujące produkty:

– Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 16,35 km

– Długość wspartej infrastruktury rowerowej – 16,16 km

– Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 167 szt.

– Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska – 83 szt.

 

Zakres inwestycji obejmuje roboty w zakresie poszczególnych branż:

– w branży drogowej,

– w branży konstrukcyjnej

– w branży instalacyjnej,

– w branży elektroenergetycznej oraz

– w branży telekomunikacyjnej.

Dnia 21 grudnia 2016 r. złożony został wniosek dofinansowanie Projektu, natomiast dnia 28 sierpnia 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie do wartości poprzetargowych.

Po  pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, ww. Projektu, podjęta została Uchwała Nr CLIV/3114/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 151 213 203,01 zł, kwota wydatków kwalifikowanych –148 452 978,83 zł, kwota dofinansowania z EFRR – 126 185 032,00 zł.

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych (Strabag Sp. z o.o.) została podpisana dnia 08.08.2018 r., a planowane rzeczowe zakończenie robót przewidziane jest do dnia 02.12.2019 r.