Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm – Hrubieszów – Witków – Dołhobyczów – granica państwa na odcinku Witków – granica państwa od km 80+250 do km 88+705,50”.

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 844 przebiega przez obszar powiatuhrubieszowskiego – Gmina Dołhobyczów.

Po realizacji projektu, powstaną następujące produkty:

– 8,45 km przebudowanych dróg wojewódzkich

– 11 zmodernizowanych skrzyżowań,

– 7 wybudowanych zatok autobusowych.

Dnia 31 marca 2014 złożony został wniosek dofinansowanie Projektu.

Po  pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, ww. Projektu, podjęta została Uchwała Nr CCXLV/5117/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 25 145 950,57 zł, kwota wydatków kwalifikowanych -24 004 932,73 zł, kwota dofinansowania – 20 404 192,81 zł, przy poziomie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85,00%.

Podpisanie umowy z Wykonawca robót (Konsorcjum firm w składzie: Lider Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  w Zamościu, Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Hrubieszowie, Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim) nastąpiło dnia 31.03.2014, przekazanie placu budowy – dnia 15.04.2014, a planowane zakończenie robót przewidziane jest do dnia 31.01.2015.

Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu (NADROMAR Jan Marszałek w Rzeszowie) nastąpiło dnia 08.04.2014.

STAN ZAAWANSOWANIA ROBÓT (na dzień 30.09.2014 r.):

– Branża drogowa – 80,99%

– Branża inżyniera ruchu – 1,43%

– Branża mostowa Przepust w km 80+577,70 – 94,08%

– Branża mostowa Przepust w km 82+281,50 – 87,26%

– Branża mostowa Przepust w km 82+521,00 – 97,03%

– Branża mostowa Przepust w km 83+118,00 – 90,90%

– Branża mostowa Przepust w km 83+914,00 – 90,12%

– Branża mostowa Przepust w km 85+418,50 – 93,30%

– Branża mostowa Przepust w km 86+406,50 – 92,06%

– Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa z separatorem – 100%

– Branża energetyczna – budowa oświetlenia drogowego – 100%

– Przebudowa kolizji elektroenergetycznych – 100%

– Branża telekomunikacyjna – Infrastruktura TP.SA – 97,66%

Do dnia 10.09.2014 roku złożone zostały 2 wnioski o płatność, na kwotę wydatków kwalifikowanych 5 410 673,81 zł, przy refundacji ze środków unijnych w kwocie 4 599 072,73 zł.

Zapraszamy do <>