Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest “Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice – Teratyn od km 6+100 do km 12+100 oraz od km 12+910 do km 21+393 o długości 14,483 km”.

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 846 przebiega przez obszar powiatukrasnystawskiego – Gmina Kraśniczyn.

Po realizacji projektu, powstaną następujące produkty:

  • Całkowita długość przebudowanych i zmodernizowanych dróg (CI14) – 14,483 km
  • Długość wybudowanych dróg wojewódzkich – 14,483 km
  • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska  – 48 szt.
  • Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 67 szt.

Zakres inwestycji obejmuje roboty w zakresie poszczególnych branż:

  • w branży drogowej (roboty przygotowawcze, ziemne, wykończeniowe, podbudowy, nawierzchnie, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa, elementy ulic),
  • w branży obiekty inżynierskie (przepusty, remont mostu w km 0+045,81 drogi parkingowej, konstrukcja z granitu zbrojonego),
  • w branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa),
  • w branży elektroenergetycznej, teletechnicznej i sanitarnej (jako wydatki niekwalifikowane) przebudowę zabezpieczenie istniejących urządzeń kolidujących z rozwiązaniami branży drogowej.

Dnia 30 listopada 2016 złożony został wniosek dofinansowanie Projektu.

Po  pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, ww. Projektu, podjęta została Uchwała Nr CXLIX/3042/2016 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 43 488 460,52 zł, kwota wydatków kwalifikowanych -40 654 950,74 zł, kwota dofinansowania z EFRR – 34 556 708,12 zł (85%).

Umowa z Wykonawcą robót budowlanych (STRABAG Sp. z o.o.) została podpisana dnia 17.08.2016, a planowane rzeczowe zakończenie robót przewidziane jest do dnia 14.10.2017.