Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 853 Nowy Majdan – Tomaszów Lubelski na odcinku od km 34+245 do km 36+550„.

Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 853 przebiega przez obszar powiatu tomaszowskiego, gminę Susiec i przez miejscowości: Ciotusza Nowa, Ciotusza Stara.

Po realizacji projektu, powstały następujące produkty:

– 2,3 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,

– 5 szt. liczba wybudowanych zatok autobusowych

Zakres inwestycji obejmował realizację rozbudowy drogi zawierającą:

– poszerzenie i wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz umocnienie poboczy

– przebudowa przepustów drogowych z rurowych na skrzynkowe

– budowę pięciu zatok autobusowych

– budowę zjazdów na indywidualne posesje z kostki brukowej na działki zabudowane i z tłucznia na działki rolne

– przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą powiatową i gminną

– budowę chodnika jednostronnego o szerokości 2,00m

– zniesienie barier architektonicznych w obrębie rozbudowywanego odcinka drogi

– usunięcie kolizji z liniami kablowymi NN i śN -15kV

– zapewnienie bezkolizyjnej migracji herpetofauny według zaleceń ekologów.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyniła się do poprawy warunków komunikacyjnych (zwiększenie przepustowości drogi), zmniejszenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu drogowego na otaczające środowisko. Odpowiednia konstrukcja nawierzchni jezdni umożliwia poruszanie się ciężkich pojazdów samochodowych, co służy rozwojowi gospodarczemu miejscowości i gmin powiatu łukowskiego. Zostały przebudowane istniejące skrzyżowania oraz wybudowane zatoki autobusowe, co przyczyniło się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Dnia 1 grudnia 2015 złożony został wniosek o dofinansowanie Projektu.

Po  pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, ww. Projektu, podjęta została Uchwała LXXIV/1581/2015 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 4 917 002,54 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych -4 894 990,75 zł, kwota dofinansowania – 4 845 820,72 zł, przy poziomie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nie więcej niż 99,00%.

Realizacja robót budowlanych (podpisanie umowy z Wykonawcą) rozpoczęła się dnia 6.10.2015 roku, a zakończona została dnia 3.12.2015.

Dnia 10 lutego 2016 roku złożony został końcowy wniosek o płatność.