Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku od km 68+296 do km 72+973 o długości 4,677 km, z wyłączeniem odcinka od km 70+580,15 do km 70+600,14 – terenu zamkniętego PKP w Bełżcu

Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku od km 68+296 do km 72+973 o długości 4,677 km, z wyłączeniem odcinka od km 70+580,15 do km 70+600,14 – terenu zamkniętego PKP w Bełżcu„.

Zrealizowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 865 przebiega przez obszar powiatu tomaszowski (Gmina Bełżec), przez miejscowość: Bełżec.

Po realizacji projektu, powstały następujące produkty:

– 4,66 km przebudowanej drogi wojewódzkiej,

– 6,55 km wybudowanych chodników,

– 1 zmodernizowane skrzyżowanie,

– 3,07 km wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej,

– 16wybudowanych zatok autobusowych.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje wszystkie niezbędne prace: od przygotowania terenu pod budowę, poprzez prace budowlano-montażowe i instalacyjne, po roboty wykończeniowe. W projekcie uwzględnione zostały wszystkie występujące w terenie utrudnienia i kolizje. Przyjęte rozwiązania techniczne są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem i najlepszą dostępną techniką. Zostały one uzgodnione z właścicielami kolidujących sieci oraz wymaganymi prawem instytucjami i urzędami. Po przeprowadzeniu analiz wybrano wariant z zastosowaniem mieszanki BA z dodatkiem polimeroasfaltu dla warstwy ścieralnej na całej długości rozbudowywanej drogi.

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 Jarosław – Oleszyce – Cieszanów – Bełżec na odcinku od km 68+296 do km 72+973 o długości 4,677 km, z wyłączeniem odcinka od km 70+580,15 do km 70+600,14 – terenu zamkniętego PKP w Bełżcu”korzystnie wpłynęła na usprawnienie systemu komunikacyjnego południowej części województwa lubelskiego. Droga wojewódzka nr 865 łączy drogę krajową nr 4 (od miejscowości Jarosław) z drogą krajową nr 17 (w miejscowości Bełżec). Jej długość wynosi ok. 73 km i biegnie na północny wschód przez teren województwa podkarpackiego i województwa lubelskiego. W województwie lubelskim położone jest jedynie 4,711 km tej drogi.

Dnia 9 listopada 2012 złożony został wniosek o dofinansowanie Projektu.

Po  pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, ww. Projektu, podjęta została Uchwała Nr CXLVIII/3114/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 16 545 348,23 zł, kwota wydatków kwalifikowalnych -16 335 571,52 zł, kwota dofinansowania – 13 885 235,79 zł, przy poziomie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 85,00%.

Realizacja robót budowlanych (podpisanie umowy z Wykonawcą) rozpoczęła się dnia 25.10.2011 roku, a zakończona została dnia 17.10.2012.

Dnia 2 kwietnia 2013 roku złożony został końcowy wniosek o płatność.