Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest „Rozbudowa Nadwiślańskiego układu drogowego – rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – Dęblin – Puławy na odcinku od 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (Etap I budowa obwodnicy m. Stężyca)”

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 801 przebiega przez obszar powiatu ryckiego – Gmina Stężyca.

Głównym celem przedsięwzięcia jest wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru funkcjonalnego Powiśle poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej uzyskanej w wyniku rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 801 znajdującej się w obszarze funkcjonalnym  Powiśle.

 Planowane wskaźniki produktu:

– Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 0,55 km

– Długość wybudowanych dróg wojewódzkich – 5,61 km

– Liczba wybudowanych obwodnic – 1,00 szt

Dnia 31 października 2017 złożony został wniosek dofinansowanie Projektu.

Po  pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, ww. Projektu, podjęta została Uchwała Nr CCXXXVIII/4699/2017 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 35 401 002,76 zł, kwota wydatków kwalifikowanych – 29 093 790,87 zł, kwota dofinansowania z EFRR – 24 729 722,23 zł oraz w formie współfinansowania krajowego z budżetu państwa – 2 909 379,08 zł

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło dnia 20.03.2017 r., a planowane rzeczowe zakończenie robót przewidziane jest do dnia 30.11.2020 r.