Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na terenie województwa Lubelskiego obowiązujące na drogach wojewódzkich zarządzanych
przez ZDW w Lublinie.
Opracowano w oparciu o uchwałę nr X/143/2015
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 7 września 2015r.
Ustalone niżej stawki obowiązują od dnia 21.10.2015r.
L.p. Rodzaj opłaty Rodzaj zajęcia pasa drogowego Stawka opłaty (zł)
1. Opłata za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego za  1 dzień w celu prowadzenia robót przy realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury teletechnicznej
wszystkie elementy pasa drogowego 0,2
pozostałe roboty
pasy dzielące, torowiska, pobocza bitumiczne i inne do 1,5 m od krawędzi jezdni, chodniki, place, zatoki postojowe i autobusowe, ścieżki rowerowe i parkingi 4,0
jezdnia do 20% szerokości 4,0
jezdnia powyżej 20% do 50% szerokości 6,0
jezdnia powyżej 50% do 100% szerokości 8,0
za zajęcie drogowego obiektu inżynierskiego (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe) 10,0
pozostałe elementy 1,0
2.   Roczna opłata za 1 mpasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzeń infrastruktury technicznej, nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2.1. Infrastruktura telekomunikacyjna wzdłuż drogi pod jezdnią 10,0
w poprzek drogi  pod jezdnią 5,0
pasy dzielące, torowiska, pobocza bitumiczne i inne do 1,5 m od krawędzi jezdni, chodniki, place, zatoki postojowe i autobusowe, ścieżki rowerowe i parkingi 5,0
obiekt inżynierski  (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe) 20,0
inne elementy pasa drogowego  2,0
2.2. Przyłącza i sieci wodociągowe, kanalizacyjne wzdłuż drogi pod jezdnią 50,0
w poprzek drogi  pod jezdnią 20,0
 pasy dzielące, torowiska, pobocza bitumiczne i inne do 1,5 m od krawędzi jezdni, chodniki, place, zatoki postojowe i autobusowe, ścieżki rowerowe i parkingi 20,0
obiekt inżynierski  (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe) 100,0
inne elementy pasa drogowego  10,0
2.3. Przyłącza i sieci gazowe, energetyczne, rurociągi i taśmociągi wzdłuż drogi pod jezdnią 100,0
w poprzek drogi  pod jezdnią 40,0
 pasy dzielące, torowiska, pobocza bitumiczne i inne do 1,5 m od krawędzi jezdni, chodniki, place, zatoki postojowe i autobusowe, ścieżki rowerowe i parkingi 40,0
obiekt inżynierski  (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe) 200,0
inne elementy pasa drogowego  20,0
3. Opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego  obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami ruchu drogowego – wszystkie elementy pasa drogowego  0,20
4.  Opłata za zajęcie  1 m2  pasa drogowego za  1 dzień  Reklama – powierzchnia jednostronna 1,0
5. Opłaty za zajęcia 1 mpasa drogowego  za 1 dzień na prawach wyłączności  jezdnia 10,0
pasy dzielące, torowiska, pobocza bitumiczne i inne do 1,5 m od krawędzi jezdni, chodniki, place, zatoki postojowe i autobusowe, ścieżki rowerowe i parkingi 5,0
inne elementy pasa drogowego 2,0