W dniach 12 – 14 czerwca 2019 r. przebywała na Lubelszczyźnie delegacja Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej z Ukrainy.

Delegacja, pod przewodnictwem pana Ihora Chulipy, Dyrektora Departamentu Gospodarki i Integracji  Europejskiej Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej uczestniczyła
w Międzynarodowej Konferencji poświęconej drogownictwu (12.06.2019), wzięła udział
w posiedzeniu Komitetu Sterującego Projektu (13.06.2019),  a następnie w wizycie studialnej na terenie aktualnie realizowanych odcinków budowy drogi ekspresowej S17 Lublin-Warszawa (14.06.2019).

Posiedzeniu Komitetu Sterującego przewodniczył pan Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego. W trakcie posiedzenia, pani A. M. Ososińska, Koordynator projektu zaprezentowała aktualny stan realizacji projektu, stan prac infrastrukturalnych, omówiła rezultaty przeprowadzonej w ramach projektu Międzynarodowej Konferencji poświęconej poprawie jakości infrastruktury drogowej oraz wyniki monitoringu wewnętrznego. Strona ukraińska zapoznała obecnych z aktualną sytuacją na Ukrainie oraz
ze wdrażanym programem decentralizacji, związanym z przekazaniem zarządu dróg lokalnych w ręce samorządów.

W trakcie wizyty partnerzy ukraińscy mieli okazję odwiedzić  Obwód GDDKiA w Dysie, gdzie zapoznali  się z innowacyjnym w skali Polski projektem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Regionalną Siecią Dróg Ekspresowych oraz najnowszymi propozycjami rozwiązań oznakowania dróg ekspresowych
w sytuacjach kryzysowych, kiedy niezbędne jest przekierowanie ruchu oraz wyznaczenie
i oznakowanie objazdów.

Uczestnikom wizyty zaprezentowano Centrum Zarządzania Ruchem, budynki administracyjne, magazynowe i garażowe. Przedstawiono podstawowe zasady i sposoby zapewnienia utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym i reagowania w sytuacjach potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego.

 W trakcie wizyty przedstawiciele delegacji ukraińskiej mieli także możliwość wizytacji aktualnie realizowanych prac budowlanych na odcinkach drogi S17, takich jak wiadukty drogowe, obwód
w budowie w miejscowości Kobyla Wola, budowane MOP’y, przejście dla zwierząt zlokalizowane nad drogą dostosowane do potrzeb zwierząt, i inne podobne rozwiązania stosowane na drodze krajowej.  Szczególne zainteresowanie partnerów z Ukrainy budziła technologia i proces budowy drogi betonowej którą mogli obserwować w toku prac.

W trakcie dyskusji omówiono podobieństwa i różnice w jakości i technologii prowadzonych remontów i rozbudowy dróg regionalnych i krajowych pomiędzy Polską i Ukrainą, oraz wyrażono nadzieję, że już w bliskiej przyszłości drogi w obu region przygranicznych będą projektowane i budowane zgodnie z najnowszymi technologiami i europejskimi standardami  o wysokiej jakości zapewniającej długotrwałe i bezpieczne użytkowanie przez wszystkich uczestników ruchu drogowego.