Beneficjentem Projektu jest Województwo Lubelskie. Instytucją odpowiedzialną za realizację Projektu jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

Przedmiotem projektu jest „Wzmocnienie połączeń komunikacyjnych Lublina w układzie pierścieniowym. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa – Kębłów na odcinku od km 8+590 do km 17+205 o długości ok.8,615km oraz przebudowa na odcinku od km 21+100 do km 25+978 o długości ok.4,878 km”

Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej Nr 836 przebiega przez obszar powiatu lubelskiego – Gmina Jabłonna oraz obszar powiatu świdnickiego – Gmina Piaski.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie zewnętrznej i wewnątrzregionalnej dostępności komunikacyjnej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez wzmocnienie połączeń komunikacyjnych Lublina w układzie pierścieniowym.

Planowane wskaźniki produktu:

– Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (CI14) – 13,48 km

– Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 13,48 km

– Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń ochrony środowiska – 17  szt.

– Liczba wybudowanych/zmodernizowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – 59 szt.

Zakres inwestycji obejmuje roboty w zakresie poszczególnych branż:

– w branży drogowej,

– w branży konstrukcyjnej

– w branży elektroenergetycznej

– w branży teletechnicznej

– w branży gazowej oraz wodociągowej

 

Dnia 17 maja 2018 złożony został wniosek o dofinansowanie Projektu, natomiast dnia 13 listopada 2018 został złożony wniosek o dofinansowanie do wartości poprzetargowych.

Po  pozytywnej ocenie formalnej oraz merytorycznej, ww. Projektu, podjęta została Uchwała Nr CCCIII/5990/2018 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przyznania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Dnia 18 grudnia 2018 została podjęta uchwała zmieniająca Nr IX/122/2018.

Całkowita wartość projektu wynosi 54 930 992,45 zł, kwota wydatków kwalifikowanych – 54 113 694,50 zł, kwota dofinansowania z EFRR – 45 996 640,32 zł.

Umowy z Wykonawcami robót budowlanych :

Zadanie nr 1  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa – Kębłów na odcinku od km 8+590 do km 17+205 o długości ok.8,615km”firma STRABAG Sp. z o.o. – umowa podpisana dnia 06.06.2018r.

Zadanie nr 2 – „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 na odcinku od km 21+100 do km 25+978 o długości ok.4,878 km” Konsorcjum w składzie –Lider: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna ,Partner PBI WMB Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością- umowa podpisana dnia 15.05.2018r.

Planowane rzeczowe zakończenie robót przewidziane jest do dnia 31.10.2019.